433 Pages
English

Copy(write)

-

Gain access to the library to view online
Learn more

Description

Brings together stories, theories, and research that can further inform the ways in which writing teachers situate and address intellectual property issues in writing classrooms. The essays in the collection identify and describe a wide range of pedagogical strategies, consider theories, present research, explore approaches, and offer both cautionary tales and local and contextual successes.

Subjects

Informations

Published by
Published 09 October 2011
Reads 0
EAN13 9781602352643
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

COPY(W R IT E)
Rife tery oss
COPY(WRITE)
C ng-se
or s
Copy(write) Intellectual Property in the Writing Classroom
Edited by Martine Courant Rife Shaun Slattery Dànielle Nicole DeVoss
PERSPECTIVES ON WRITING Sééŝ Eô, Sûŝâ . MçLéô
PERSPECTIVES ON WRITING Sééŝ Eô, Sûŝâ . MçLéô
Té Péŝéçéŝ ô W ŝééŝ âéŝŝéŝ  ŝûéŝ  â ôâ ŝéŝé. Côŝŝé  é é â âôâçéŝ çââçéŝç ô éâç â ŝçôâŝ   âçôŝŝ é çûçûû, é ŝééŝ éŝéŝ ôŝ â âé éé éŝéçéŝ ô ô âŝ â é, éâç , âŝé  ôâŝ, â ŝû   ŝ âôûŝ ôŝ.
Té WAC Céâôûŝé â Pâô Péŝŝ âé çôâôâ ŝô â éŝé ôôŝ  é é âââé ôû éé â ŝûô â ôçôŝ  éôŝ. Té ûŝéŝ â é Sééŝ éô âé éâçéŝ â éŝéâçéŝ ô , çôé ô é çé â ôéé ŝôû éé ççûâé. Wé ŝéé é ôôûéŝ â é éçôôéŝ âé ô ûé éôçâ ôéé. A é ŝéé â ô ŝâé é ôé ô  ŝ ô ŝâé é éâŝ ô â ô âçûâé é ééŝ, ééŝ, â éâ ô é éâ éxéé ô éâç.
O B   S
Câéŝ Bâéâ â Dâ R. Rûŝŝé Eŝ., Wrîtîng Seves/Wrîtîng Socîetîes2003 Géâ P. Déâû â Jâéŝ Gâé,Te Engîs Language: rom Sound to Sense2009 Câéŝ Bâéâ, Aâ Bô, â DÈôâ ûééô Eŝ.,Genre în a Cangîng Word2009 Dâ âé, Aéx Ré, â Aô D Réô Eŝ.,Desîgn Dîscourse: Composîng and Revîsîng Programs în Proessîona and Tecnîca Wrîtîng2010 Dôéé SâéMéé, Aô PâÈ, Nââŝâ Aééâ, Mâ ôé, â Lâŝŝâ Yôûŝôûôâ Eŝ.,Wrîtîng în Knowedge Socîetîes2011
COPY(WRITE): INTELLECTUAL PROPERTY IN THE WRITING CLASSROOM
Eé 
Mâé Côûâ Ré Sâû Sâé DÀéé Nçôé DéVôŝŝ
Hé WAC Céâôûŝé âç.çôôŝâé.éû ô Côŝ, Côôâô
Pâô Péŝŝ .âôéŝŝ.çô Aéŝô, Sôû Câôâ
Té WAC Céâôûŝé, ô Côŝ, Côôâô 805231052 Pâô Péŝŝ, 3015 Bâçéé Dé, Aéŝô, Sôû Câôâ 29621
© 2011  Mâé Côûâ Ré, Sâû Sâé, â DÀéé Nçôé DéVôŝŝ. Tŝ ô ŝ çéŝé ûé â Céâé Côôŝ AûôNôçôéçâNô Déâé Wôŝ 3.0 Ué Sâéŝ Lçéŝé. A ôé ŝ éŝéé.
Pé  é Ué Sâéŝ ô Aéçâ
 Lâ ô Côéŝŝ CââôPûçâô Dââ
Côé : ééçûâ ôé  é  çâŝŝôô / éé  Mâé Côûâ Ré, Sâû Sâé, Dâéé Nçôé DéVôŝŝ.  . ç.  Péŝéçéŝ ô  ïçûéŝ ôâçâ éééçéŝ â éx. ïSBN 9781602352636 âçôé : â. âé  ïSBN 9781602352629 . : â. âé  ïSBN 9781602352643 âôé éôô : â. âé  ïSBN 9781 602352650 éû : â. âé  1. â ûŝé CôUé Sâéŝ. 2. RéôçSû â éâç é Ué Sâéŝ. 3. Uéŝéŝ â çôééŝLâ â éŝâôUé Sâéŝ. ï. Ré, Mâé Côûâ. ïï. Sâé, Sâû. ïïï. DéVôŝŝ, DÀéé Nçôé. ïV. Té: Cô. K3030.1.C67 2011 346.7304’82ç23  2011036344 Côéô: Dâŝ Lé Déŝé: Jéé âé Sééŝ Eô: Sûŝâ . MçLéô
Tŝ ôô ŝ é ô âçéé âé.
Té WAC Céâôûŝé ŝûôŝ éâçéŝ ô  âçôŝŝ é ŝçéŝ. ôŝé  Côôâô Sâé Uéŝ,  ŝ ôéé ŝçôâ jôûâŝ â ôô ŝééŝ âŝ é âŝ éŝôûçéŝ ô éâçéŝ ô ûŝé   é çôûŝéŝ. Tŝ ôô ŝ âââé  â ôâ ô éé ôôâ â ://âç.çôôŝâé.éû.
Pâô Péŝŝ, LLC ŝ â ééé ûŝé ô ŝçôâ â âé éŝ   â ûéâ ôâŝ. Tŝ ôô ŝ âââé  âéâç, çô, â Aôé éBôô ô âŝ ô Pâô Péŝŝ â ://.âôéŝŝ.çô. ô ŝûŝŝô ôâô ô ô  ôû âôû Pâô Péŝŝ ûçâôŝ, é ô Pâô Péŝŝ, 3015 Bâçéé Dé, Aéŝô, Sôû Câôâ 29621, ô éâ éô@âôéŝŝ.çô.
Te edîtors dedîcate tîs coectîon to te ate Russ Wîebe. We mîss you, rîend and coaborator.

CONTENTS
Péâçé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mâé Côûâ Ré, Sâû Sâé, â DÀéé Nçôé DéVôŝŝ
Part I: The Law, the Landscape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 Té â Uŝé Bâé ô Sçôâ Wôŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 JéFé Gâ
2 Pââŝ â Pôŝçû, Aûôŝ â Pââŝŝ . . . . . . . . . . . . .29 Rûŝŝé Wéé
3 Aûô Açâéç Aéç: Câ é Téŝôŝ ééé Wôôé Uéŝ Cô Pôçéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Tô R. Aô
4 Sôû Réé: Tû â é Vŝûâ Déŝ ô E Uŝé Lçéŝé Aéééŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Bâçâ Bâôŝ
5 ïâéŝ, é Côôâçé Bôô, â Dâ Séâŝô . . . . . .99 Bô Wé
6 ïééçûâ Pôééŝ  Mûôâ 21ŝCéû Côôŝô Câŝŝôôŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Hâô W. ôâ
7 ïŝ Dâ é Né Dâ? Péâôçâ âéŝ ô Réééçé â Té ïçâôŝ  Téô â Pâççé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Rôé Dôŝé

Côéŝ
8 Réŝôŝé ô Pâ ï—“A Aç ô é Eçôûâéé ô Léâ” ŝ. Cô 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Jô Lôé
Part II: The Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 9 Wâ Wé Tâ Aôû Wé Wé Tâ Aôû â Uŝé: Côéŝâôŝ ô W Péâô, Né Méâ, â Cô Lâ . . . . . . . . . . .159 Séé Wéŝôô
10 Pâô, Péâ, â Péâô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 E. Aŝé â, Kâé Gôŝŝé, â Eâé Vçééé
11 Côŝ â Côô: ïééçûâ Pôé  é Câŝŝôô Réŝé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Jâçé R. Wâé
12 Réôçâ Véôç â Cô: A Câŝé Sû ô Sâééŝ ô Réôçâ Déé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 J Rôô â Mâé Côûâ Ré
13 ôô é âéŝ: Côôŝ Péâô ô ûé â Uŝé â éé Sééç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 TAâ éô
14 Réŝôŝé ô Pâ ïï—Bé Réôçâ Wé Wé Téâç ïééçûâ Pôé â â Uŝé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 Jâéŝ E. Pôé
Part III: The Pedagogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 15 Tôâ â Péâô ô â Uŝé ô Mûéâ Côôŝô . . . . . . .275 Rééé ôŝ â Kâé Dôé
16 ïééçûâ Pôé Téâç Pâççéŝ  ïôûçô W Côûŝéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 Nçôé Nûé
17 Mô Béô Pââé / Nô Pââé  â Pô, Cç, â Cô Wô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Léŝé Jôŝôâŝ

Côéŝ
18Couture et Écrîture: Wâ é âŝô ïûŝ Câ Téâç é Wô ô W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 Bâ Bâéé
19 Té Rôé ô Aûôŝ  é Pâççé â Téâç ô Téççâ Côûçâô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Jéŝŝçâ Réâ
20 Réŝôŝé ô Pâ ïïï—â Uŝé: Téâç Téé Ké ïP Côçéŝ . . .369 Rééççâ Môôé ôâ 21 Aéô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Câç RâF
Bôâçâ Nôéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 ïéx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
x