Best of the Journals in Rhetoric and Composition 2015-2016

-

English
342 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Description

Features the best articles published in rhetoric and composition journals in the previous year.

Subjects

Informations

Published by
Published 30 September 2017
Reads 0
EAN13 9781602359901
Language English
Document size 3 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
BEST OF THE JOURNALS IN RHETORIC & COMPOSITION SERIES
BEST OF THE JOURNALS IN RHETORIC&COMPOSITION
2015–2016
EDITED BY Steve Parks, Brian Bailie, Romeo Garcia, Adela Licona, Kate Navickas, and David Blakesley
Best of the Journals in Rhetoric and Composition
Best of the Journals in Rhetoric and Composition SerIes EdItor: Steve Parks
Eàc yéà, à éàm ô éîôŝ ŝéécŝ é béŝ wô pubîŝé în é înépénén jôunàŝ în é îé ô Réôîc àn Cômpôŝîîôn, ôôwîng à cômpéîîé éîéw pôcéŝŝ înôîng jôunà éîôŝ àn pubîŝéŝ. Fô àîîônà în-ômàîôn àbôu é ŝéîéŝ, ŝéé p://www.pàôpéŝŝ.côm/béŝôécômp.
BEST OF THE JOURNALS IN RHETORIC AND COMPOSITION
2015-2016
Edîted by Steve Parks, Brîan Baîlîe, Romeo Garcîa, Adela Lîcona, Kate Navîckas, and Davîd Blakesley
Pàô Péŝŝ Anderson, Sout Carolina www.pàôpéŝŝ.côm
Pàô Péŝŝ LLC, Anéŝôn, Sôu Càôînà, USA
 2017 by Pàô Péŝŝ. ïnîîuà éŝŝàyŝ în îŝ bôô àé béén épîné wî pémîŝŝîôn ô é éŝpécîé côpyîg ôwnéŝ. A îgŝ éŝéé. Pîné în é Unîé Sàéŝ ô Améîcà
S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
ïSSN 2327-4778 (pîn) ïSSN 2327-4786 (ônîné)
978-1-60235-989-5 (pàpébàc) 978-1-60235-990-1 (Aôbé éBôô) 978-1-60235-991-8 (éPub) 978-1-60235-992-5 (îBôô) 978-1-60235-993-2 (Kîné)
Côé éŝîgn by Dàî Bàéŝéy. Pîné ôn àcî-éé pàpé.
1 2 3 4 5
Pàô Péŝŝ, LLC îŝ àn înépénén pubîŝé ô ŝcôày àn àé îéŝ în pîn àn muîméîà ômàŝ. Tîŝ bôô îŝ ààîàbé în pàpé àn îgîà ô-màŝ ôm Pàô Péŝŝ ôn é Wô Wîé Wéb à p://www.pàôpéŝŝ. côm ô ôug ônîné àn bîc-àn-môà bôôŝôéŝ. Fô ŝubmîŝŝîôn în-ômàîôn ô ô în ôu àbôu Pàô Péŝŝ pubîcàîônŝ, wîé ô Pàô Péŝŝ, 3015 Bàcénbéy Dîé, Anéŝôn, Sôu Càôînà, 29621, ô émàî éî-ô@pàôpéŝŝ.côm.
Contents
ïnôucîônvii Romeo Garcia, Adela Licona, and Kate Navickas
Home and Community-Based Knowledge Making as Responsive Pedagogies
BASIC WRITING EJOURNAL 1 Bàŝîc Wîîng Tôug é Bàc Dôô: Cômmunîy-Engàgé Côuŝéŝ în é Ruŝ-ô-Céî Agé3 Cori Brewster
JOURNAL OF TEACHING WRITING 2 Màppîng Suénŝ’ Funŝ ô Knôwégé în é Fîŝ-Yéà Wîîng Càŝŝôôm21 Genesea M. Carter
REFLECTIONS 3 Wy Suy Dîŝàbîîy? Léŝŝônŝ Léàné ôm à Cômmunîy Wîîng Pôjéc47 Annika Konrad
COMMUNITY LITER ACY JOURNAL 4 Pôéîc Sîgnŝ ô Tî Pàcé: A Càŝé Suy ô Suén-Dîén ïmîàîôn în à Séé ô Yôung Hômééŝŝ Péôpé în Côpénàgén61 Cristina Mattiesen
Multimodalities and Multiply-Situated Subjects: Decenterings in and beyond te Classroom
COMPOSITION FORUM 5 Muîmôàîy, Tànŝînguàîŝm, àn Réôîcà Géné Suîéŝ85 Laura Gonzales
JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING 6 L2 Suén–U.S. Pôéŝŝô ïnéàcîônŝ Tôug Dîŝcîpînày Wîîng Aŝŝîgnménŝ: An Acîîy Téôy Péŝpécîé121 Mayumi Fujioka
v
î
Contents
WLN: A JOURNAL OF WRITING CENTER SCHOLARSHIP 7 Suén Pécépîônŝ ô ïnéécuà Engàgémén în é Wîîng Céné: Côgnîîé Càéngé, Tuô ïnôémén, àn Pôucîé Séŝŝîônŝ159 Pamela Bromley, Eliana Sconberg, and Kara Nortway
ACROSS THE DISCIPLINES 8 ïnŝucô Féébàc în Uppé-Dîîŝîôn Bîôôgy Côuŝéŝ: Môîng ôm Spéîng àn Synàx ô Scîénîîc Dîŝcôuŝé169 Erika Ametyst Szymanski Sound and Sensual Knowledges as Affective Circulations HARLOT 9 Emôjî, Emôjî, Wà ô A Tôu?191 Lisa Lebduska
ENCULTUR ATION 10 Lîŝénîng ô é Sônîc Acîé: Réôîc, Répéŝénàîôn, àn Ràcé în é Lômàx Pîŝôn Récôîngŝ215 Jonatan W. Stone
Researc, Writing, Teacing, Mentoring & Administration in Retoric and Composition: A Call for Rigorous Intersectionality PRESENT TENSE 11 An Annôàé Bîbîôgàpy ô LGBTQ Réôîcŝ249 Mattew B. Cox and Micael J. Faris COMPOSITION STUDIES 12 A Péà ô Cîîcà Ràcé Téôy Côunéŝôy: Sôc Sôy é-ŝuŝ Côunéŝôy Dîàôguéŝ Côncénîng Aéjànà’ŝ “Fî” în é Acàémy263 Aja Y. Martinez
LITER ACY IN COMPOSITION STUDIES 13 Téàcîng Wîé Bàc: Wînéŝŝîng àn Côunéîng Dîŝcîpînày Wîénéŝŝ, Ràcîà Vîôéncé, àn Unîéŝîy Ràcé-Mànàgémén291 Carmen Kynard
Abôu é Eîôŝ317
Introductîon
Romeo Garcia, Adela Licona, and Kate Navickas
Tîŝ côécîôn ô àîcéŝ ôm îéén înépénén jôunàŝ în éô-îc àn cômpôŝîîôn éécŝ à ŝî-gôwîng înééŝ àn cômmîmén ô îéŝé ŝcôày puŝuîŝ àn àéàŝ ô éŝéàc. ïn cômîng ôgéé ô ŝéé àŝ éîôŝ ô îŝ côécîôn, wé ŝàé àn înééŝ în é à-îcuàîôn ô îéŝé nôwégé ômàînŝ àn écôgnîzé é énômôuŝ àué ô wé-înômé, côŝŝ-îŝcîpînày àn éŝpônŝîé péàgôgîéŝ, éôîéŝ, àn éŝéàc. Aŝ é îé cônînuéŝ ô gôw àn îéŝîy, màny ŝcôàŝ àé éécîng ôn é wô àccômpîŝé àn é wô é-ô-bé-ôné. Wî îéŝé éŝéàc àgénàŝ àn méôôôgîéŝ, é àuôŝ în îŝ côécîôn émônŝàé îŝcénmén ô “wô” în éîcà àn ŝôcîày éŝpônŝîbé wàyŝ. ïn pà, é éŝéàc quéŝîônŝ àn ŝcôày cônéŝàîônŝ în éàc ô é îéén àîcéŝ ééàŝ àn éngàgé înééŝ în càngîng ŝôcîà, écônômîc, àn pôîîcà énîôn-ménŝ. Côécîéy, éŝé wôŝ ôé înŝîgŝ înô à càngîng îŝîôn ô wà éôîc àn cômpôŝîîôn péàgôgîéŝ àé, wéé éy àé un-éàén àn éncôunéé, àn wà éy càn àcîéé. Aŝ éîôŝ ô îŝ côécîôn, é càéngîng, yé éxcîîng àŝ ô uŝ àŝ béén éînéàîng à îŝîôn ô éŝpônŝîé wôŝ à ŝîmuànéôuŝ-y àn ôuguy éngàgé îéàcîéŝ, éôîcŝ, àn muîpy-ŝîuàé ŝubjécîîîéŝ. Amông éŝé àîcéŝ, wé àé îénîîé ôu ŝécîônŝ: 1) nôwégé àn méànîng-màîng, 2) muîmôàîîéŝ àn muîpy-ŝîuàé ŝubjécŝ, 3) ŝôun àn ŝénŝuà nôwégéŝ, àn 4) îgôôuŝ înéŝécîônàîy. Wîé wé àé gôupé éŝé àîcéŝ àccôîng ô éméŝ méànîngu ô uŝ, wé éncôuàgé éàéŝ ô éà àcôŝŝ ŝéc-îônŝ ô céàé éî ôwn cônnécîônŝ. ïn îŝ côécîôn, ŝômé ô é àîcéŝ àŝ uŝ ô cônŝîé ôw ô éŝpécuy àn écîpôcày àw ôm cômmunîy-bàŝé nôwégéŝ àn méànîng-màîng pàcîcéŝ, wîé ôéŝ ôé cîîcà înŝîg înô é înnôàîé àn méànîng-
vii
îîî
Introduction
u éngàgéménŝ wî muîpîcîy ô încué muîpy-ŝîuàé ŝubjécŝ àn muîmôàîîéŝ. Téé àé àŝô éŝŝàyŝ éé à môé uŝ ôm é ŝîg-cénéé ô é ŝônîc, ô ŝénŝuà nôwégéŝ, àn é àéc-îé éàm. Té àuôŝ ŝàé péàgôgîéŝ àn pàcîcéŝ à nô ôny écéné é éàcé àŝ é céné ô nôwégé-pôucîôn bu àŝô écéné nômàîé ŝubjécîîîéŝ, ômînàn ànguàgéŝ, àn wàyŝ ô unéŝànîng é àîôuŝ ŝîéŝ ô ôu wô. Wé béîéé écénéîng îŝ à é éà ô éŝé wôŝ. Wé àcnôwégé àn àppécîàé é îŝŝ înépénén jôunàŝ àé în pubîŝîng înnôàîé wô à àénŝ ô nôn-ômînàn nôw-égé pôucîônŝ àn pôucéŝ, éŝpécîày în éŝé îméŝ ô éîg-éné nàîônàîŝm, nàîîŝm, àn à ômŝ ô bîgôy. Aŝ éîôŝ, wé’ îé ô cônînué é wôŝ-màîng wé ŝéé éŝé àuôŝ càîng ô by ué ŝééîng wô à ôuguy încuéŝ àn méànînguy cônŝîéŝ ànŝ* péŝpécîéŝ, ïnîgénôuŝ àn Nàîé nôwégéŝ, àn ôcà àn écôônîà àméwôŝ àn àcîôn. Wé cà ôn ôŝé wô cômé néx--éîôŝ, wîéŝ, înéŝ, àn éàcéŝ--ô înéŝ în wô à îŝ îgôôuŝy àn ôbuŝy înéŝécîônà.
Home and CommunIty-Based Knowledge MakIng as ResponsIve PedagogIes
Té îé cônînuéŝ ô àŝ àn àén ô ôw é péàgôgîcà ŝîuàîôn ô à cômpôŝîîôn càŝŝôôm càn àw upôn àn éxàpôàé ôm côm-munîy-bàŝé méànîng àn nôwégé màîng pàcîcéŝ ô ééôp énîcé péàgôgîcà àméwôŝ àn pàcîcéŝ. Té àîcéŝ în îŝ ŝécîôn pôîé cîîcà înŝîg ôn é càéngéŝ ô éŝîgnîng cuî-cuà, é ŝàégîc wàyŝ ŝuénŝ càn nàîgàé îŝcôuŝé cômmunîîéŝ, é îé éŝŝônŝ ô bé éàné, àn é pôŝŝîbîîîéŝ ô pàcé-bàŝé àn î-ŝpàcé pàcîcéŝ. ïn, “Bàŝîc Wîîng ôug é Bàc Dôô: Cômmunîy-Engàgé Côuŝéŝ în é Ruŝ-ô-Céî Agé,” ôm éBasic Writing E-Journa, Côî Béwŝé àénŝ ô é énàngéménŝ ô pubîc wîîng, ŝéîcé éànîng, àn é pôîîcŝ ô àccéŝŝ, éénîôn àn ŝuccéŝŝ. Béwŝé é-écŝ ôn é éàcîng éxpéîéncé wî wô éé-wéé côuŝéŝ ô uà îg ŝcôô ŝuénŝ. ïn é “uŝ-ô-céî” àgé, Béwŝé nôéŝ, é àôé éé-wéé îmé àmé bécàmé à màé ô éîcà côncén àn ŝôcîà éŝpônŝîbîîy. Cuîcuum éŝîgn wàŝ à càéngé bécàuŝé ô é énŝîôn béwéén pépàîng ŝuénŝ ô ŝuccéŝŝ àn cômpéŝŝîng ŝu-
Introduction
îx
én’ŝ ôppôunîîéŝ ô éàn. Réŝpônîng ô îŝ énŝîôn, Béwŝé cé-àé à “pôjéc-ôîéné” pubîc wîîng côuŝé ôn ôô ŝôîéŝ àngîng ôm à ôô îéàcy nààîé ô înéîéw-bàŝé éŝéàc. Aôug à ŝuccéŝŝ, Béwŝé àŝŝ uŝ ô cônŝîé wéé àny ô îŝ pubîc wô àŝ àny béàîng ôn ŝuén ŝuccéŝŝ àn éénîôn béyôn îŝ ôné côuŝé. Béwŝé màînàînŝ à éé îŝ muc ôŝ wî “quîc-céén-îàîng” éôŝ àn àôcàéŝ ô cuîcuà écîŝîônŝ à àîm môé à “pépàîng ŝuénŝ nô juŝ ô ŝà côégé bu ô ŝày” (18-19). Té côncén ô pépàîng ŝuénŝ béyôn é pôîn ô àccéŝŝ înô îgé éucàîôn îŝ àéŝŝé by Généŝéà Càé în, “Màppîng Suénŝ’ Funŝ ô Knôwégé în é Fîŝ-Yéà Wîîng Càŝŝôôm,” ôm éJournal of Teacing Writing. Fô Càé, îŝ côncén bégînŝ wî îŝ-yéà ŝuénŝ ànŝîîônîng ôm îg ŝcôô ô côégé àn éànîng ôw ô “ààp” ô néw îŝcôuŝé cômmunîîéŝ în àn àcôŝŝ càmpuŝ. Tôug éŝéàc ôn îŝcôuŝé cômmunîîéŝ àn cômmunîy îéàcîéŝ, Càé éxpôéŝ é înéŝécîônà pôŝŝîbîîîéŝ ô ŝuénŝ’ Funŝ ô Knôwégé (FôK) àn à îŝcôuŝé cômmunîy àméwô. Càé wôŝ ô ééôp à muî-môà àppôàc ô àcuàîzé ŝuc pôŝ-ŝîbîîîéŝ by “émpôwéîng” ŝuénŝ, “àîàîng éî ômé nôwégé wîé éàcîng ém ôw ô bé mémbéŝ ô muîpé cômmunîîéŝ” (27). Càé’ŝ îgîà îéàcy màp àŝŝîgnmén înôucéŝ ŝuénŝ ô îŝcôuŝé cômmunîy côncépŝ, wîc àŝŝ ém ô màp àn àcé îéàcy pàcîcéŝ în îŝuà épéŝénàîônŝ, céàé à pôîé ô éŝé épéŝénàîônŝ în pàcéŝ, àn péŝén à pubîc ŝéîcé ànnôuncémén. Démônŝàîng é împôàncé ô mémbéŝîp, îéàcy ŝpônŝôŝ, àn àwàénéŝŝ, Càé ŝééŝ é ôwn càŝŝôôm àŝ à îŝcôuŝé cômmunîy àn ŝééŝ é càŝŝôôm àŝ é ôppôuné ŝpàcé ô ŝîuàé îé éxpéî-éncéŝ àn nôwégéŝ. FômReflections, Annîà Kônà’ŝ “Wy Suy Dîŝàbîîy? Léŝ-ŝônŝ Léàné ôm à Cômmunîy Wîîng Pôjéc,” îŝ ôné càŝé în pôîn ô é éŝŝônŝ ô bé éàné în cômmunîy-bàŝé wîîng pôjécŝ. Kôn-à, à wîîng înŝucô àn îŝuày împàîé péŝôn, éécŝ ôn cé-àîng à cômmunîy wîîng pôjéc àôun îŝàbîîîéŝ, ŝpécîîcày, é bîn àn/ô îŝuày împàîé. Kônà quîcy éàîzéŝ à é éxpéc-àîônŝ àn àŝŝumpîônŝ în pôîîng wîîng înŝucîôn à é unî-éŝîy éé ôéŝ nô ŝîmpy ànŝàé înô îéŝé ŝpàcéŝ ŝuc àŝ ôŝé ôccupîé wî é éôîc ô îŝàbîîy. Kônà nôéŝ, “ï ŝôôn éàîzé à ï wôu néé ô ààp my àgénà, ôn bô à côncépuà àn ô-gîŝîcà éé” (126). Kônà écôunŝ ôw ôug é éxpéîéncé ô