Confessions of an Arabic Interpreter : The Odyssey of an Arabist 1959 - 2009
281 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Confessions of an Arabic Interpreter : The Odyssey of an Arabist 1959 - 2009

-

Gain access to the library to view online
Learn more
281 Pages
English

Description

Confessions of an Arabic Interpreter is the story of an Arabist who reveals the challenges and rewards of being an interpreter at No 10 Downing Street and Buckingham Palace. Recounting his experiences from various controversial and momentous situations, the author takes the reader on an interesting journey as he narrates his tales of danger and excitement as an Arabic interpreter for government authorities and royalty. The book Includes twelve chapters; bearing the following headings: What is an Interpreter?, What’s the Problem with Arabic?, The Making of an Interpreter and the Importance of Scousers, The Making of an Arabic Interpreter, Death in Beirut, The Lure of El Dorado and No. 10 Downing Street, The Iron Lady and the Iraqis, Confessions of a Downing Street Interpreter 1985 - 1991, The Revenge of the Princes, Dubai 1991–1993, London Calling and Al Jazeera, Ibn Saud: Founder of a Kingdom and Other Controversies, and Arabia to Exeter 2000–2009.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 January 2010
Reads 0
EAN13 9796500168128
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page 0.0065€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Confessions of an Arabic Interpreter
The Odyssey of an Arabist 19592009
1
2
Confessions of an Arabic Interpreter
The Odyssey of an Arabist 19592009
Leslie McLoughlin
3
4
Dédcàéd ô
àiq Yusuf Āàd (1911–1989)
Āmbàssàdôr ôf Lébàô, pôé, ôvés, jôuràs, pàrô àd màrr Āuôr ôfTawaeen Beîru, Béru 1970 ràsàéd ô Es  1976 b Lésé McLôu àsDea în Beîru
‘é s cràzéd  é spé ôf fàr Āràbà, hé àvé sôé s s àà’.
Arabîa, Wàér dé à Màré
5
Pubséd b Môvàé Pubs
Dubà: PO Bôx 2331, Dubà, UĀE é: (+971 4) 282 4060; fàx: (+971 4) 282 7898 é-mà: bôôks@môvàé.àé .bôôksàràbà.côm
OIcé 508, Bud Nô. 8, Dubà Médà C, Dubà, UĀE é: (+971 4) 390 3550; fàx: (+971 4) 390 4845
Ābu Dàb: PO Bôx 43072, Ābu Dàb, UĀE é: (+971 2) 677 2005; fàx: (+971 2) 677 0124
Lôdô: Ācré ôusé, 11/15 Wàm Rôàd, Lôdô NW1 3ER é-mà: môvàéuk@môvàé.àé
Drécôrs:
Edôrs:
Séôr Désér: Désér:
Pubs Côôrdàôr:
Obàd umàd Ā àér ïà Fàrsérvcé
Môusum Nàd Smôà Càssàô Càdé Fràcscô Càré Bààô
Zédà Pô
© Môvàé Pubs àd Lésé McLôu 2010
Ā rs résérvéd. Nô pàr ôf s pubcàô mà bé réprôducéd  à màérà fôrm (cud pôôcôp ôr sôr  à médum b éécrôc méàs) ôu é rté pérmssô ôf é côpr ôdérs. Āppcàôs fôr é côpr ôdérs’ rté pérmssô ô réprôducé à pàr ôf s pubcàô sôud bé àddrésséd ô é pubsérs. ï àccôrdàcé  é ïéràôà Côpr Āc 1956 àd é UĀE Fédérà Là Nô. (7) ôf 2002, Côcér Côprs àd Nébôr Rs, à pérsô àc  côràvéô ôf s  bé àbé ô crmà prôsécuô àd cv càms fôr dàmàés.
ïSBN: 978 1 86063 287 7
Brs Lbràr Cààôu--Pubcàô Dàà. Ā cààôué récôrd fôr s bôôk s àvààbé frôm é Brs Lbràr.
Préd àd bôud b Emràés Pr Préss  Dubà, UĀE
6
 1  2 3
 4  5  6  7  8
 9 10 11 12
Contents
Frequently Asked QuestionsIntroduction
Chapters
 8 10
Wà s à ïérpréér? 14 Wà’s é Prôbém  Āràbc? 19 hé Màk ôf à ïérpréér àd é ïmpôràcé ôf Scôusérs 28 hé Màk ôf à Āràbc ïérpréér 39 Déà  Béru 68 hé Luré ôf E Dôràdô àd Nô. 10 Dô Sréé 113 hé ïrô Làd àd é ïràqs 149 Côféssôs ôf à Dô Sréé ïérpréér 1985–1991 167 hé Révéé ôf é Prcés, Dubà 1991–1993 212 Lôdô Cà àd Ā Jàzéérà 220 ïb Sàud: Fôudér ôf à Kdôm àd Oér Côrôvérsés 237 Āràbà ô Exéér 2000–2009 250
EpilogueAppendix A: Timeline Appendix B: Interpreting Assignments 1964–2009Index
7
 263 267
271 274
Frequently Asked Questions
héré àré évé càpérs  é bôôk, sô éré àré évé FĀQs.
1. Wa was î lîke înerpreîng for Mrs hacer? Séé càpérs 6 àd 7.
2.be an Arabîc înerpreer do you ave o be able o speak several To  Arabîc dîalecs? Nô. Séé é sécô ô ms àbôu Āràbc  càpér 2.
3. Can you be mîsaken for an Arab? àppés à é mé, àôu éré s à Āràbc prôvérb c sàs: ‘é ô pràsés mséf s ô ô bé béévéd’. Séé àsô à ‘Āfu Wàr’  càpér 4.
4. Does an Arabîc înerpreer ave o know all weny-wo Arab counrîes? Nô écéssàr bu  cérà éps. Séé càpér 2 ô Āràbc. Ās à màtér ôf fàc ï àvé vséd ém à éxcép Āérà.
5.Wa îs î lîke înerpreîng for e Queen and e Royal Famîly?  Réàd ô.
6.How long does î ake o become an înerpreer o a Head of Sae? ï m càsé é-réé éàrs frôm irs éàr Āràbc.
7.Doesn’ a jus prove a Arabîc îs an împossîbly dîicul language? Nô, jus à ï às à àé dévéôpér. Séé càpér 2 fôr ô éàs  Āràbc s.
8
8.Have you ever ad an embarrassîng momen wen înerpreîng?  Séé càpér 7 fôr ‘ô ï ïérrupéd Mrs hàcér àd Lvéd ô  é é àé’.
9.Do you înerpre Englîs–Arabîc and Arabîc–Englîs? And îsn’ î  beter o înerpre îno your own language?  Yés. Nô écéssàr. ï préfér ô érpré ô Āràbc.
10.Isn’ î dîicul sîtîng în a boo and înerpreîng sîmulaneously?  Smuàéôus érpré s à éxràôrdàr sôpscàéd sk,  àd cômpéé éxàus. hs bôôk s àbôu sômé ésé. Séé  càpér 1.
11.Wa appens wen a speaker says someîng wîc you înk mîg be  oensîve or acless or sîmply e wrong îng o say?  hà s s ôr ér prôbém. hé érpréér mus vé à fàfu àd  cômpéé érpréàô ôf à s sàd,  à s uàcés àd mus  évér évér r ô mprôvé ô à é spéàkér às sàd.
12.Wa was e mos dramaîc even you were învolved în your 23  years of înerpreîng?  ï érprééd fôr Jô Màjôr à Nô. 10 Dô Sréé, é dà à é  ïA éàr kéd évérôé éré  à rôcké àtàck.
9