c o u n c i l o n e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y e x e c u t i v e o f f i c e o f t h e p r e s i d e n t
A Citizens Guide  to the NEPA
Having Your Voice Heard
d e c e m b e r 2 0 0 7
c o u n c i l o n e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y e x e c u t i v e o f f i c e o f t h e p r e s i d e n t
A Citizens Guide  to the NEPA
Having Your Voice Heard
d e c e m b e r 2 0 0 7
TÜáë ÖìáÇÉ áë ÄaëÉÇ çå êÉëÉaêÅÜ aåÇ Åçåëìäíaíáçåë ìåÇÉêíaâÉå Äó íÜÉ CçìåÅáä  çå EåîáêçåãÉåíaä Qìaäáíó( CEQ) ÅçåÅÉêåáåÖ íÜÉ åÉÉÇ Ñçê a CáíáòÉå ë GìáÇÉ  íç íÜÉ Naíáçåaä EåîáêçåãÉåíaä PçäáÅó AÅí (NEPA  .)PaêíáÅáéaåíë áå íÜÉ NEPA  RÉÖáçåaä RçìåÇíaÄäÉë ÜÉäÇ áå -23 40aÉäÅ óäêÅáçîçÑ êÉÉ ÇÉÜå ÇÉí  ìáÇÉaå Ö íÜaí éêçîáÇÉë aå Éñéäaåaíáçå çÑ NEPA ,Üçï áí áë áãéäÉãÉåíÉÇ, aåÇ Üçï  éÉçéäÉ çìíëáÇÉ íÜÉ FÉÇÉêaä ÖçîÉêåãÉåí   áåÇáîáÇìaä ÅáíáòÉåë ,éêáîaíÉ ëÉÅíçê  aééäáÅaåíë ,ãÉãÄÉêë çÑ çêÖaåáòÉÇ Öêçìéë ,çê êÉéêÉëÉåíaíáîÉë çÑ TêáÄaä ,SíaíÉ , çê äçÅaä ÖçîÉêåãÉåí aÖÉåÅáÉë   Åaå ÄÉííÉê éaêíáÅáéaíÉ áå íÜÉ aëëÉëëãÉåí  çÑ ÉåîáêçåãÉåíaä áãéaÅíë ÅçåÇìÅíÉÇ Äó FÉÇÉêaä aÖÉåÅáÉë (ëÉÉ Üííé:/ÅÉè. ÉÜ.ÇçÉ.Öçî/åíÑåÉï áëÜ íaÄäí ÉëT áÜ ëìÖ) .çêåÑíáãaÉ áÇ ááëÉçÇ çå ëäaåçÇåa  êÉèìáêÉãÉåíë . Ií áë åçí aåÇ ëÜçìäÇ åçí ÄÉ îáÉïÉÇ aë ÅçåëíáíìíáåÖ Ñçêãaä CEQ  ÖìáÇaåÅÉ çå íÜÉ áãéäÉãÉåíaíáçå çÑ NEPA ,åçê aêÉ êÉÅçããÉåÇaíáçåë áå íÜáë  ÖìáÇÉ áåíÉåÇÉÇ íç ÄÉ îáÉïÉÇ aë äÉÖaääó ÄáåÇáåÖ.
1................................. .................. .................2................2............ ................................5............................4......7.............................. ....5.............................0....................3.................68.................................................................................................21 ................................ ..............................1.9.............................0 3 .... 5.... ....1...................... ........................................ ................
WÜç áë RÉëéçåëáÄäÉ Ñçê IãéäÉãÉåíáåÖ NEPA?.  
Tç WÜaí Çç íÜÉ PêçÅÉÇìêaä RÉèìáêÉãÉåíë çÑ NEPA Aééäó?.  
WÜÉå DçÉë NEPA Aééäó?.  
Háëíçêó aåÇ PìêéçëÉ çÑ NEPA
NaîáÖaíáåÖ íÜÉ NEPA PêçÅÉëë  
WÜç OîÉêëÉÉë íÜÉ NEPA PêçÅÉëë?
Table of Contents
PìêéçëÉ çÑ íÜÉ GìáÇÉ  
....82 
IãéäÉãÉåíáåÖ íÜÉ NEPA PêçÅÉëë CaíÉÖçêáÅaä EñÅäìëáçåë( CE). . . . . . EåîáêçåãÉåíaäAëëÉëëãÉåíë (EA.) ......... EåîáêçåãÉåíaä IéãÅa ííSÉãaííëÉåEI ( .S) NçíáÅÉ çÑ IåíÉåí aåÇ SÅçéáåÖ . DêaÑí EIS .............................. Fáåaä EIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÉÅçêÇ çÑ DÉÅáëáçå( ROD) SìééäÉãÉåíaä EIS. . . . . . . . . . . EPA ë RÉîáÉï . ...
  WÜÉå aåÇ Hçï íç GÉí IåîçäîÉÇ.  Ií DÉéÉåÇë çå íÜÉ AÖÉåÅó BÉ IåÑçêãÉÇ çÑ AÅíáçåë. .... AÅíáîÉ IåîçäîÉãÉåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OíÜÉê PêçÅÉëëÉë íÜaí RÉèìáêÉ PìÄäáÅ IåîçäîÉãÉåí Hçï íç CçããÉå.í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WÜaí IÑ IåîçäîÉãÉåí Iëå í GçáåÖ WÉää? . Dçå í Waáí Tçç LçåÖ. .................... CçåíaÅí íÜÉ AÖÉåÅó ..
Having Your Voice Heard
 
á
................................27.........................
List of Acronyms CE:   CaíÉÖçêáÅaä EñÅäìëáçå  CEQ : CçìåÅáä çå EåîáêçåãÉåíaä Qìaäáíó  CFR : CçÇÉ çÑ FÉÇÉêaä RÉÖìäaíáçåë  EA:  EåîáêçåãÉåíaäAëëÉëëãÉåí  EIS : EåîáêçåãÉåíaäIãéaÅí SíaíÉãÉåí  EMS : EåîáêçåãÉåíaä MaåaÖÉãÉåí SóëíÉã EPA : TÜÉ EåîáêçåãÉåíaä PêçíÉÅíáçå AÖÉåÅó  FONSI :FáåÇáåÖ çÑ Nç SáÖåáÑáÅaåí IãéaÅí  NEPA : TÜÉ Naíáçåaä EåîáêçåãÉåíaä PçäáÅó AÅí  NOI : NçíáÅÉ çÑ IåíÉåí  ROD :RÉÅçêÇ çÑ DÉÅáëáçå
  
áá
A Citizens Guide to the nePA
OíÜÉê AëëáëíaåÅ .É. . . . . . . . . . . . NEPA ë RÉèìáêÉãÉåíë  RÉãÉÇáÉë AîaáäaÄäÉ ....... Fáåaä TÜçìÖÜíë
List of Appendices AééÉåÇáñ A: NEPAåÉí aåÇ Hçï íç UëÉ Ií AééÉåÇáñ B: TÜÉ FÉÇÉêaä RÉÖáëíÉê aåÇ Hçï íç UëÉ Ií AééÉåÇáñ C :EPA ë EIS RaíáåÖ SóëíÉã  AééÉåÇáñ D :AÖÉåÅó NEPA CçåíaÅíë AééÉåÇáñ E :SçãÉ UëÉÑìä DÉÑáåáíáçåë Ñêçã íÜÉ CçìåÅáä çå    EåîáêçåãÉåíaä Qìaäáíó NEPA IãéäÉãÉåíáåÖ  RÉÖìäaíáçåë
............................. ...  ............................30 ................03............ .......................................2...........9  ...