120 Pages
English

Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling

-

Gain access to the library to view online
Learn more

Description

• ** EUROPEISKA KOMMISSIONEN VETENSKAP FORSKNING UTVECKLING Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling Årsrapport 1995 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling Årsrapport 1995 Utgiven av EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektorat XII Vetenskap, forskning och utveckling L-2920 Luxemburg MEDDELANDE Varken Europeiska kommissionen eller dess representanter är ansvariga för hur informationen i denna publikation används. Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1996 ISBN 92-827-6924-0 © EKSG-EG-Euratom, Bryssel · Luxemburg, 1996 Printed in Italy SAMMANFATTNING Denna årsrapport från kommissionen om forskningsverksamhet innebär en nyorientering. Den presenteras vid en tidpunkt när ett nytt ramprogram för forskning, som skall löpa fram till seklets slut, har startats i en utvidgad europeisk union och en ny kommission har tillträtt. Kravet på en årsrapport infördes genom artikel 130p i fördraget. Detta initiativ togs till stor del med anledning av Europaparlamentets intressen. Emellertid har även kommissionen arbetat alltmer aktivt för att säkerställa större öppenhet vad avser den egna verksamheten och tillhandahållandet av information. Denna första rapport har till stor del utarbetats i denna anda.

Informations

Published by
Reads 19
Language English
Document size 3 MB

• **
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
VETENSKAP
FORSKNING
UTVECKLING
Europeiska
unionens
verksamhet
inom forskning
och teknisk
utveckling
Årsrapport
1995 EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Europeiska unionens
verksamhet inom forskning
och teknisk utveckling
Årsrapport 1995 Utgiven av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Generaldirektorat XII
Vetenskap, forskning och utveckling
L-2920 Luxemburg
MEDDELANDE
Varken Europeiska kommissionen eller dess representanter är ansvariga
för hur informationen i denna publikation används.
Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1996
ISBN 92-827-6924-0
© EKSG-EG-Euratom, Bryssel · Luxemburg, 1996
Printed in Italy SAMMANFATTNING
Denna årsrapport från kommissionen om forskningsverksamhet innebär en nyorientering. Den
presenteras vid en tidpunkt när ett nytt ramprogram för forskning, som skall löpa fram till seklets slut,
har startats i en utvidgad europeisk union och en ny kommission har tillträtt.
Kravet på en årsrapport infördes genom artikel 130p i fördraget. Detta initiativ togs till stor del med
anledning av Europaparlamentets intressen. Emellertid har även kommissionen arbetat alltmer aktivt
för att säkerställa större öppenhet vad avser den egna verksamheten och tillhandahållandet av
information. Denna första rapport har till stor del utarbetats i denna anda. Det är kommissionens
förhoppning att den ytterligare skall bidra till den anda av konstruktivt samarbete mellan
gemenskapens institutioner som ledde fram till det lägliga antagandet av det fjärde ramprogrammet
dsden 26 april 1994 och om de motsvarande särskilda programmen före slutet av 1994.
Med denna årsrapport öppnas ett fönster mot hela det breda spektrum av forskningsverksamhet i
gemenskapen som genom ramprogrammet nu samlats under ett gemensamt tak. Rapporten ger även en
ögonblicksbild av situationen i slutet av 1994, liksom en översikt över arbetsprogrammet och
milstolparna för 1995. 1995 års rapport omfattar de resultat som uppnåtts 1994 genom
forskningsverksamhet som i huvudsak bedrivits inom det tredje ramprogrammet (1990-1994).
Beskrivningen av 1995 års arbetsprogram tar upp inledningen av det fjärdet (1994-
1998).
I fråga om gemenskapens forskningspolitik var 1994 ett mycket aktivt och stimulerande år. För att
genomföra det fjärde ramprogrammet fordrades inte mindre än 25 rättsakter:
Ramprogrammet som sådant (akterfrån både Europeiska gemenskapen och Euratom) samt de arton
särskilda programmen, två program för verksamheten vid Gemensamma forskningscentret (GFC)
och den konkurrerande vetenskapliga och tekniska verksamhet som bedrivs till stöd för
gemenskapens politik, två beslut om bestämmelser för deltagande i gemenskapens
forskningsprogram samt, slutligen, bestämmelser för spridning av resultaten.
Den första diskussionen om samordning av medlemsstaternas politik på det vetenskapliga och
tekniska området ägde rum vid ett tillfälle i juli när forskningsministrarna var informellt församlade i
rådet. Därefter, i oktober 1994, presenterade kommissionen meddelandet "Samordning genom
samarbete".
Under 1994 bildade kommissionen dessutom den Europeiska församlingen för vetenskap och teknik,
vilken samlar framträdande företrädare för industriell forskning och vetenskapens värld i avsikt att
förbättra förbindelserna mellan kommissionen och forskningssamfundet.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemmar deltog fullt ut i gemenskapens icke
kärntekniska forskningsprogram. Europeiska unionens verksamhet omfattade även vetenskapligt och
tekniskt samarbete på den internationella arenan och träffande av bilaterala avtal; avtal tecknat med
Australien, förhandlingar slutförda med Kanada samt förhandlingar inledda med Schweiz och med
Israel.
Inom ramen för det "Europeiska forumet för vetenskap och teknologi" har kommissionen därtill
fortsatt arbetet med att främja diskussionen omp och teknik i ett allmänkulturellt europeiskt
sammanhang. I november 1994 organiserade kommissionen även den europeiska veckan för
vetenskapskultur.
III Forskningsverksamheten 1994 — och omfattningen av gemenskapens forskningsinsatser i allmänhet
— kan sammanfattas med ett litet urval av sifferuppgifter från verksamheten inom det tredje
ramprogrammet, vilka omfattar medlemsstaterna och länderna i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och EFTA samt dessutom de viktigaste kompletterande åtgärderna: Under 1994
startades 6 101 nya projekt med 18 261 deltagare. Vid utgången av av 1994 pågick totalt 10 976
projekt. Gemenskapens stöd uppgick under 1994 till 1 936 miljoner ecu (Gemensamma
forskningscentret oräknat). Inom ramen förflerpartsfinansierade åtgärder svarade projekten förinte
mindre än 16 407 transnati one l la samarbetsförbindelser mellan forskningsgrupper i olika delar av
gemenskapen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Under 1995 skall kommissionen säkerställa att de särskilda programmen inom det fjärde
ramprogrammet genomförs på ett effektivt sätt och med större hänsyn till medborgarnas och
marknadens behov. Detta har bland annat inneburit en mycket livlig och användarinriktad kampanj
med PR-och informationsdagar kring programmens första formella anmodanden att inkomma med
förslag den 15 december 1994.
Till följd av anslutningen av de tre nya medlemsstaterna Finland, Sverige och Österrike, bör det ske en
ändring av det belopp som avsatts för ramprogrammet. Dessutom kommer den diskussion om
tilläggsfinansiering av ramprogrammet som skall vara slutförd i juni 1996 att inledas. Kommissionen
avser att lämna förslag senare i år.
Kommissionen kommer dessutom att bana väg för nya initiativ, nya grepp. Europeiska unionen står
inför problem som arbetslöshet, omfattande samhällsförändringar och en snabb teknisk förnyelse. De
bidrag som gemenskapens forskning lämnar till utvecklandet av nya alternativ och metoder för att ta
sig an dessa utmaningar bör därför vara tydligare för dess medborgare. Med utgångspunkt från ett
samförstånd mellan alla berörda om vilken väg som skall följas, bör det snabbt vidtas konkreta åtgärder
för göra den forskning som bedrivs i gemenskapen effektivare och mer sammanhållen.
De berörda kommissionarena beslöt därför att inrätta ett antal "arbetsgrupper" som skall medverka till
att samla gemenskapens, medlemsstaternas och andras insatser i gemensamma projekt av intresse för
industrin och därigenom öka deras styrka. De instrument som redan finns fastställda i fördraget men
som tidigare inte använts i tillräcklig utsträckning kan visa sig användbara, närmare bestämt artikel
130k, 1 och n, vilka tillåter tilläggsprogram, gemenskapens deltagande i program som genomförs av
flera medlemsstater samt gemensamma företag. Kommissionen kommer att presentera ytterligare
idéer som kan bidra till att fokusera debatten. Det viktiga förhållandet mellan forskningen och
industrin är ett tema som förtjänar särskild uppmärksamhet.
Andra viktiga punkter som kommissionen har för avsikt att arbeta med under detta år är bl.a. hela
innovationsprocessen (där ramprogrammets särskilda stöd till små och medelstora företag är speciellt
viktigt), en övergripande strategi för internationellt forskningssamarbete, forskning som avser
informationssamhället samt ytterligare förenkling av administrativa förfaranden tillsammans med
ytterligare framsteg i arbetet med att förbättra utvärderingarna av program.
Det är kommissionens förhoppning att läsarna skall finna denna årsrapport lättillgänglig och
informativ, både de som redan är engagerade inom gemenskapens forskning och de som upptäcker
den genom denna rapport. Målet är att den skall ses som ett användbart referensdokument, en
gemensam kunskapsbas för forskare, företag, forskningsorganisationer, forskningspolitiska
planerare, politiker och, naturligtvis, alla de som är måna om den Europeiska unionens
konkurrenskraft och dess medborgares välfärd.
IV INNEHALL
Sid.
SAMMANFATTNING III
INLEDNING 1
DEL ETT 3
FORSKNING, TEKNISK UTVECKLING OCH
DEMONSTRATION (FTU) INOM EUROPEISKA UNIONEN
Sammanfattning av verksamheten 1994 och av arbetsprogrammen för 1995
POLITISKA FRAMSTEG: Fjärde ramprogrammet och samordning 3
Verksamheten 1994: Start av det fjärdet och förnyad
satsning på samordning, koncentration och stimulans.
Utsikter för 1995: Att föra forskningen i Europa närmare 7
industrins och samhällets behov
PROGRAM FÖR FORSKNING, TEKNISK UTVECKLING OCH
DEMONSTRATION (FTU): Resultat och framtidsutsikter 8
INTERNATIONELLT SAMARBETE 12
SPRIDNING OCH BÄSTA UTNYTTJANDE AV RESULTAT 15
UTBILDNING OCH RÖRLIGHET FÖR FORSKARE7
GEMMENS AMMA FORSKNINGSCENTRET (GFC)8
ADMINISTRATION 20
V PART TWO
RDT ACHIEVEMENTS IN 1994 23
INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 23
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 30
ENVIRONMENT 33
LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGIES 37
ENERGY 41
TRANSPORT 47
INTERNATIONAL COOPERATION 48
DISSEMINATION AND OPTIMIZATION OF RESULTS 55
HUMAN CAPITAL AND MOBILITY 57
59 JOINT RESEARCH CENTRE
PART THREE
61 WORK PROGRAMMES FOR 1995
FIRST ACTIVITY: RDT programmes 61
SECOND: International cooperation 74
THIRD: Dissemination and optimization of results 75
FOURTH ACTIVITY: Training and mobility of researchers 76
JRC and COMPETITIVE SUPPORT ACTIVITIES 77
PART FOUR
ANNEXES 79
80 ANNEX I: Tables 1 to 10 on activities in 1994
(Number and nature of projects, participants, links, level of
funding, etc.)
92 ANNEX II: Table 11 on work programmes for 1995
(Calendar for calls for proposals and selection procedure)
ANNEX III: Funding (FP3, FP4, evolution in annual FP commitments) 98 X IV: Major steps in the adoption of Framework Programme decisions 101
(FP3, FP4, OJ references)
ANNEX V: List of Programme Evaluations and Impact Studies 103
104 X VI: List of acronyms
VI Denna rapport är den första i sitt slag. I artikel 130p i EG Fördraget, vilken infördes genom Fördraget
om Europeiska unionen, anges följande1):
"I början av varje år skall kommissionen översända en rapport till Europaparlamentet och rådet.
Rapporten skall innehålla uppgifter om verksamhet inom forskning och teknisk utveckling och om
spridning av resultaten under det föregående året samt arbetsprogrammet för det aktuella året."
För kommissionen är denna rapport en viktig möjlighet att på ett öppet och lättillgängligt sätt ge en bild
av den Europeiska unionens samlade forskningsverksamhet och därigenom bidra till en ökad
förståelse för dess betydelse och insats för den Europeiska unionens välstånd och sociala
"välbefinnande".
Genom det fjärde ramprogrammet införs nya skyldigheter om löpande uppföljning och utvärdering av
gemenskapens program inom forskning, teknisk utveckling och demonstration. (FTU). Mot bakgrund
av dessa nya skyldigheter presenterade kommissionen vid ministerrådets möte (forskning) i december
1994 huvuddragen i en ny strategi för utvärdering av gemenskapens forskningsprogram. I framtiden
kan denna årsrapport komma att utgöra en integrerad del av'den samlade utvärderingsprocessen2).
Av uppenbara skäl kan denna 1995 års rapport inte till fullo beakta den nya, ännu ej färdigställda,
utvärderingsstrategin, inte heller alla skyldigheter enligt det fjärde ramprogrammet och dess särskilda
program som för närvarande genomförs.
I praktiken avser rapporten för 1994 huvudsakligen verksamhet inom det tredje ramprogrammet [och
de kompletterande åtgärder (Actions de Préparation, d'Accompagnement et de Suivi, APAS) som
består inom det fjärde ramprogrammet]. Rapporten om arbetsprogrammet för 1995 behandlar i
huvudsak det fjärde ramprogrammet.
I fördraget förutses att rapporten skall presenteras "i början av varje år..." Eftersom rapporten
emellertid till stor del måste baseras på tillförlitliga statistisk- och budgetuppgifter avgörs
publiceringstidpunkten delvis av tillgängligheten på dessa uppgifter.
') Denna text citeras i artikel 4.1 andra stycket i de två beslut (EG och Euratom) genom vilka det fjärde ramprogrammet antas. Skyldigheten
godtas sålunda för all verksamhet inom ramprogrammet. I de beslut (både EG och Euratom) vari fastställs bestämmelserna Fór deltagande i
gemenskapens forskningsprogram och bestämmelserna for spridning av resultaten, hänvisas i artikel 10.1 respektive artikel 4.1 dessutom
till årsrapporten på följande sätt:
"Den årsrapport som kommissionen i enlighet med artikel 4.1 i beslut nr [hänvisning till beslutet om aktuellt ramprogram] lämnar till
Europaparlamentet och rådet skall innehålla uppgifter om tillämpningen av detta beslut."
Slutligen bordet kommas ihåg att det fjärde ramprogrammet antogs enligt bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen, medan det tredje
ramprogrammet, vilket denna rapports tillbakablickande avsnitt huvudsakligen avser, antogs i enlighet med enhetsakten.
) Det bör uppmärksammas att Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (K VTF), som är rådgivande till kommissionen och rådet, redan i
samband med sin utvärderingsrapport för det andra ramprogrammet rekommenderade följande: "Den statistiska sammanfattning som
presenteras i bilaga I bör pä grundval av en årsanalys ligga till grund för den årsrapport frän kommissionen som föreskrivs i artikel I30p i
Maastrichtfordraget." Den statistik som presenteras i den här rapporten stämmer mycket nära överens med den som finns i rapporten från
KVTF. Rapporten är uppdelad i fyra delar. Den inledande huvuddelen, "Forskning, teknisk utveckling
och demonstration (FTU) inom Europeiska unionen: Sammanfattning av verksamheten 1994 och av
arbetsprogrammen för 1995", är en sammanställning av arbetet 1994 och planerna för 1995. Den
andra delen, "Verksamheten 1994", innehåller en mer ingående presentation av vissa av de viktigare
forskningsresultaten inom varje enskilt program. Del tre, "Arbetsprogram för 1995", utgör en
sammanfattning av den verksamhet inom varje enskilt program som planeras för 1995. Avslutningsvis
innehåller den sista delen, "Bilagor", diagram, tabeller och förteckningar över faktauppgifter, t.ex.
nyckelstatistik om projekt, finansiering, medverkande, forskningsförbindelser etc, viktigare datum
och dokument vad avser antagandet av det tredje och fjärde ramprogrammet samt förteckning ar över
publikationer och förkortningar tillsammans med en övergripande kalender för anmodanden att
inkomma med förslag och urval av forskningsprojekt.