214 Pages
English

Demographic statistics

-

Gain access to the library to view online
Learn more

Description

BEFOLKNINGSSTATISTIK BEVÖLKERUNGSSTATISTIK ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ DEMOGRAPHIC STATISTICS STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES STATISTICHE DEMOGRAFICHE BEVOLKINGSSTATISTIEK j* 1984 eurostat DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L­2920 Luxembourg — Tél. 43011 — Télex: Comeur Lu 3423 B­1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) —Tél. 235.11.11 Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte. Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. Την έκδοση αυτή μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία πωλήσεων τα οποία 'αναφέρονται στην τρίτη σελίδα του εξωφύλλου. This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover. Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture. Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3a pagina della copertina. Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz.

Subjects

Informations

Published by
Reads 3
Language English
Document size 3 MB

BEFOLKNINGSSTATISTIK
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
DEMOGRAPHIC STATISTICS
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
STATISTICHE DEMOGRAFICHE
BEVOLKINGSSTATISTIEK
j*
1984 eurostat
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L­2920 Luxembourg — Tél. 43011 — Télex: Comeur Lu 3423
B­1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) —Tél. 235.11.11
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
Την έκδοση αυτή μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία πωλήσεων τα οποία 'αναφέρονται
στην τρίτη σελίδα του εξωφύλλου.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la
page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella
3a pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. BEFOLKNINGSSTATISTIK
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
DEMOGRAPHIC STATISTICS
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
STATISTICHE DEMOGRAFICHE
BEVOLKINGSSTATISTIEK
1984 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
Βιβλιογραφικό σημείωμα δίδεται στο τέλος του βιβλίου
Cataloguing data can be found at the end of this publication
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1984
ISBN 92-825-4294-7
Kat./cat.: CA-38-83-354-7C-C
Indholdsgengivelse er kun tilladt med kildehenvisning
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Η αναπαραγωγή υπόκειται στην αναφορά των πηγών
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione dei dati è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium Indholdsfortegnelse
Side
Indledning 5
Fællesskabets samlede befolkningstal 6
Bemærkninger til tabellerne 7
De vigtigste udtryk anvendt i tabelhovederne 10
TABELLER
Diagram: Fødselsoverskud 61
Fællesskabstabeller
I — Ændringer i befolkningstallet; naturlig befolkningstilvækst; nettovandringer 63
II - Medlemslandenes befolkning, 1960-19824
III — Den samlede befolkning og fødselstal efter regioner 66
IV — Befolkningen fordelt efter køn og aldersklasser, middelfolketal 7
V — Fødsler og dødsfald, (i absolutte tal) 72
VI — Fødsels- og dødsfaldskvotient
VII — Middellevetid ved forskellige aldre3
VIII — Internationale sammenligninger af de vigtigste demografiske indikatorer 1960, 1970, 1980,
1981/82
Tabeller for de enkelte lande i nedenstående rækkefølge:
Forbundsrepublikken Tyskland9
Frankrig 91
Italien 10
Nederlandene 11
Belgien 125
Luxembourg 13
Det forenede Kongerige 14
Irland 15
Danmark 16
Grækenland 177
Portugal 18
Spanien 19
Indholdet af tabellerne for de enkelte lande:
1 — Ændringer i befolkningstallet; naturlig befolkningstilvækst; nettovandringer
2 — Befolkningen fordelt efter køn og aldersklasser, pr. 1. januar
3 —nt efter køn og aldersklasser, middelfolketal - Befolkningen fordelt efter køn og alder pr. 1. januar 1982
-nt efter køn og alder pr. 1. januar 1983 (alene for Frankrig, Nederlandene, Forbundsre
publikken Tyskland og Danmark)
5 — Fødsler og dødsfald, (i absolutte tal)
6 — Fødsels- og dødsfaldskvotient
7 — Vielser og skilsmisser
8 — Brutto- og nettoreproduktionstal ; levendefødte fordelt efter barnets fødselsnummer; gennemsnitsalder
ved det første barns fødsel
9 — Aldersbetingede fertilitetskvotienter; samlet fertilitet
10 — Middellevetid ved forskellige aldre
11 — Befolkningsfremskrivninger
12 — Fastboende udlændinge Indledning
Β
Tabellernes indhold i denne publikation er først og ningens aldersfordeling foreligger endnu ikke for alle
fremmest bestemt af de behov for befolkningsstati­ lande, hvorfor kun ureviderede tal er anført. Der synes
stik, som oftest opstår inden for Kommissionens for­ derfor undertiden at forekomme uoverensstemmelser
skellige tjenestegrene. Det har imidlertid vist sig, at mellem tabel 1 og tabellerne 2 til 4. Forholdene, der
der også uden for Kommissionen er betydelig efter­ varierer fra land til land er nærmere beskrevet i de
spørgsel efter befolkningsstatistikker for Fællesska­ følgende bemærkninger og i fodnoterne til tabel 1.
bets medlemsstater udarbejdet på et sammenligneligt
Selv om de anførte statistiske oplysninger i alminde­grundlag, og derfor præsenteres materialet herved i en
lighed findes for de fleste eller alle medlemslandene, publikation til almindelig distribution. Tabellerne er ba­
er de ikke lige ajourført i alle landene. For nogle landes seret både på opgørelser fra de nationale statistiske
vedkommende er skønnene over befolkningens forde­kontorer og på nationale publikationer. Oplysningerne
ling efter aldersklasser foretaget pr. 1 januar 1983, præsenteres i form af et sæt tabeller med de samlede
mens de seneste oplysninger for andre lande er pr. 1. tal for Fællesskabet efterfulgt af et sæt tabeller for
januar 1982. Der er imidlertid gennemført en ensartet hvert land. Af tekniske grunde har det ikke været
opstilling for alle lande, således at det i visse tilfælde muligt at opgive de samlede tal for hele Fællesskabet
har været nødvendigt at lade rubrikkerne for 1. januar for alle de punkter, der medtages i de nationale tabel­
1983 stå tomme. Almindeligvis er tallene ikke afrun­ler.
dede bortset fra de tilfælde, hvor denne fremgangs­
måde anvendes i den pågældende nationale publika­
Med hensyn til tallene for den samlede befolkning
tion.
foreligger resultaterne (der i visse tilfælde er foreløbi­
ge) af de folketællinger, der er foretaget i en række Det statistiske Kontor retter en tak til de nationale sta­
lande i henhold til Fællesskabets direktiv om synkroni­
tistiske kontorer for deres aktive medvirken.
serede folketællinger i 1981. Der er taget hensyn til
disse resultater i de skøn over befolkningen, der er Publikationen er blevet udarbejdet af afdelingen »Be­
vist i tabel 1, hvorfor der for nogle landes vedkom­ folkning, uddannelse og almen socialstatistik« under
mende er tale om reviderede tal i forhold til den tidli­ direktoratet »Befolknings­ og socialstatistik — land­
gere udgave. De tilsvarende reviderede tal for befolk­ brugsstatikstik«.
Luxembourg, november 1983 Fællesskabets samlede befolkningstal
op over dødsfaldskvotienten. Som følge heraf er væk­Midt i 1982 udgjorde befolkningen i EUR 10 272 mil­
sten i befolkningstallet i Fællesskabet meget lille i lioner mennesker, hvilket overstiger befolkningstallet
sammenligning med den øvrige verden. Den nyeste for USSR eller USA. Sammenlagt med befolk­
ningstallet i ansøgerlandene, Spanien og Portugal, befolkningsfremskrivning regner kun med en stigning
svarer det samlede tal på 319 millioner til 7% af ver­ til udgangen af dette århundrede på 2,7% i Fællesska­
dens befolkning. De associerede AVS-lande (Afrika, bets befolkningstal. Dette skal sammenholdes med en
Vestindien og Stillehavet) havde i 1982 et samlet be­ formodet vækst på 12% i USA, 9% i Japan, 16% i
folkningstal på 357 millioner. USSR og 35% for verdens samlede befolkning. Fæl­
lesskabets andel (inklusive Spanien og Portugal) for­
I Forbundsrepublikken Tyskland og Danmark er fødsels-
ventes at falde til 6,2% i 1990 og til 5,4% i år
kvotienten lavere end dødsfaldskvotienten, medens
2000.
den for adskillige andre medlemsstater kun knapt når
Befolkning i alt, fødsels- og dødsfaldskvotient - befolkningsprognose
Ændringer i
Befolkningsprognose (')
Befolkning Fedsels- Dødsfalds- befolk­
Land 1982 kvotient kvotient ningstallet
(1 000) 1982 1982 1982-2000
1990 2000
(%)
Forbundsrepublikken Tyskland 61 638 10,1 11,6 60 640 59 143 -4,0
14,7 10,0 Frankrig 54219 56 1398 573 8,0
Italien 56 639(2) 10,9 9,4 57 2587 925 2,3
Nederlandene 14313 12,0 8,2 14 973 15 643 9,3
Belgien 9 856 12,2 11,1 9 887 9 972 1.2
Luxembourg 366 11,8 11,3 370 373 1,9
Det forenede Kongerige 56 341 12,8 11,8 56 785 57 902 2,8
Irland 3 483 20,4 9,4 3 765 4 1218,4
Danmark 5 118 10,3 10,8 5 061 940 -3,5
Grækenland 9 792 14,2 8.8 9 880 10 435 6,6
271 763 12,2 10,5 274 758 279 029 2,7 EUR 10
37 935 14,1 7,6 40 541 43 362 14,3 Spanien
10 033 16,3 10 755 11506 14,7 Portugal 9,9
269 994 19,0 10,1 291637 311817 15,5 USSR
232 057 16,0 8,6 243 513 260 378 12,2 USA
118449 12,9 6.6 122 769 128 901 8,8 Japan
4 586 000 5 273 000 6 196 000 35.1 Verden
Tallene angiver nationale prognoser, hvor disse er offentliggjorte. De øvrige tal er baseret på De forenede Nationers 1978-prognose (gennemsnittet).
Ikke-reviderede data (se bemærkninger). Bemærkninger til tabellerne
E
BEFOLKNINGSGRUNDLAG matstatus, der er stationeret i Det forenede Kongeri­
ge, er indbefattet.
I almindelighed vedrører statistikken hvert lands nor­
malt hjemmehørende befolkning. I dette begreb er ind­
Tabel 1 — Ændringer i befolkningstallet; naturlig befattet personer, som normalt er hjemmehørende i et
land, men midlertidigt befinder sig i udlandet på forret­ befolkningstilvækst; nettovandringer
ningsrejse, som turister osv., mens udlændinge, der
Denne tabel viser befolkningsstatusen for hvert år si­midlertidig befinder sig i landet af de samme årsager,
den 1960, med den samlede befolkning pr. 1. januar, ikke omfattes af begrebet. Begrebet anvendes uden
fødselsoverskuddet i løbet af året, nettotilvandringen i hensyn til nationalitet, og personer af en anden natio­
løbet af året og den samlede befolkning ved udgangen nalitet er indbefattede på linje med landets borgere,
af året. Der vises også tilsvarende procenttal pr. hvis de normalt er bosiddende i landet. Militærperso­
1 000 indbyggere (middelfolketal). De sidste kolonner ner og personer med diplomatisk status, der er statio­
i denne tabel viser middelfolketallet eller for de landes neret i udlandet, samt deres familier betragtes som
vedkommende, hvor dette normalt ikke beregnes, den normalt hjemmehørende og er indbefattede i tallene
samlede befolkning pr. 1. juli. for den samlede befolkning, mens udenlandske mili­
tærpersoner og personer med diplomatisk status 1 de fleste lande baseres det årlige skøn over befolk­
samt deres familier ikke er indbefattede. Sømænd på ningstallet på den seneste folketælling med ændringer
skibe i udenrigsfart er, hvis de har bopæl ¡følge den naturlige befolkningstilvækst (fødsler minus
i landet. dødsfald) og nettotilvandringen (immigranter minus
emigranter). Medens tallene for fødsler og dødsfald er
I Italien anvendes to forskellige befolkningsbegreber i meget præcise, er tallene for vandring normalt mindre
tabellerne, nemlig den hjemmehørende befolkning (de pålidelige, hvilket vil sige, at der opstår nogle fejl i
jure befolkning) og den faktisk tilstedeværende befolk­ skønnet over befolkningstallet. Denne fejl bliver
ning (de facto befolkning). Den førstnævnte betegnel­ større, efterhånden som man fjerner sig fra tids­
se går på personer, som normalt er bosiddende i Ita­ punktet for den seneste folketælling, hvilket betyder,
lien, selv om de midlertidigt befinder sig i udlandet, at det kan være nødvendigt at revidere de skønnede
mens sidstnævnte betegnelse går på alle personer, årlige tal vedrørende en række af de mellemliggende
som er til stede i landet på et bestemt tidspunkt, uan­ år, når resultaterne af den næste folketælling forelig­
set sted eller normal bopæl. For Italiens vedkommen­ ger. De forskellige landes holdning med hensyn til
de omfatter tabellerne 1, 2, 3, 4 og 11 den hjem­ sådanne revideringer som følge af 1981-folketællin­
mehørende befolkning, mens tabellerne 5, 6, 7, 8, 9 gen er som følger:
og 10 omfatter den faktisk tilstedeværende befolk­
ning.
• Forbundsrepublikken Tyskland
Folketællingen, som oprindelig var planlagt til 1981, er
For Det forenede Kongeriges vedkommende er der
blevet udsat på ubestemt tid, således at spørgsmålet
foretaget en ændring med hensyn til begrebet befolk­
om revidering af rækker af skøn over befolkningstal
ningsgrundlag efter indførelsen af en ny definition i
siden 1970 på nuværende tidspunkt ikke er rele­
forbindelse med 1981-folketællingen. Tidligere blev
vant.
der i den britiske statistik skelnet mellem »SAMLET«
og »INDENLANDSK« befolkning. Fra og med 1981
• Frankrig har man anvendt et enkelt befolkningsbegreb omfat­
En folketælling fandt sted den 4. marts 1982; den tende alle personer, som normalt er bosiddende i Det
registrerede samlede befolkning lå tilstrækkelig tæt på forenede Kongerige. Dette stemmer overens med den
ovenfor anførte definition af »landets normalt hjem­ det skønnede tal til, at det ikke var nødvendigt at fore­
mehørende befolkning«, bortset fra at britiske militær­ tage revideringer for de senere år.
personer og personer med diplomatstatus, der er sta­ Befolkningens fordeling efter aldersklasser i tabellerne
tioneret i udlandet, ikke er indbefattet, hvorimod 2 til 4 A er endnu ikke revideret i overensstemmelse
udenlandske militærpersoner og personer med diplo­ med resultaterne af folketællingen. • Italien skønnene for befolkningstallet er blevet revideret for
at bringe dem i overensstemmelse med resultaterne En folketælling fandt sted den 25. oktober 1981, og
fra folketællingen. de foreløbige resultater viser, at de skønnede tal for
den samlede fastboende befolkning var alt for høje,
hvilket hovedsagelig skyldes, at personer, som har
• Spanien
forladt landet, har undladt at underrette registrerings-
En folketælling fandt sted den 1. marts 1981, og den myndighederne om deres udrejse.
registrede total var i overensstemmelse med de fore­Tallene for den samlede befolkning i tabel 1 er revide­
tagne skøn. Det var derfor ikke nødvendigt at foretage ret i overensstemmelse med resultaterne af 1981-tæl­
revision af eksisterende tal. lingen. Fordelingen af befolkningen efter aldersklasser
fra 1981-tællingen foreligger endnu ikke, hvorfor ta­
bellerne 2 til 4 kun indeholder ureviderede tal, og det
skal bemærkes, at totalerne afviger væsentligt fra to­ Tabel 2 og 3 — Befolkningen fordelt efter køn og
talerne i tabel 1. Ved beregningen af totalerne fordelt aldersklasser
efter aldersklasser for hele Fællesskabet som vist i
I de fleste lande udarbejdes de vigtigste overslag over tabel IV, er tallene for aldersklasser i Italien reduceret
befolkningen fordelt efter aldersgrupper pr. 1. januar pro rata for at nå frem til de korrigerede totaler.
(eller 31. december) hvert år. Undtagelser er Det for­
enede Kongerige og Grækenland, hvor det vigtigste • Nederlandene
overslag udarbejdes pr. 30. juni, og Irland, hvor det
Befolkningstallene er hentet fra registreringsmyndig-
vigtigste overslag udarbejdes pr. 15. april. I tabel 2 er
hederne og skal normalt ikke revideres. Der foretages
der for Tysklands vedkommende tale om gennemsnit­
ikke nogen folketælling i Nederlandene i henhold til
tet af 12 månedlige tal. For Frankrigs, Italiens, Neder­
Fællesskabets folketællingsprogram for 1981.
landenes, Belgiens, Danmarks, Portugals og Spaniens
vedkommende er middelfolketallet det aritmetiske
• Belgien
gennemsnit af tallene pr. 1. januar i på hinanden
Folketællingen pr. 1. marts 1981 viste en lidt mindre
følgende år afe for hver aldersgruppe. For Lux­
total end skønnet. Tallene tilbage til 1971 er blevet
embourgs vedkommende beregnes middelfolketallet
revideret for at korrigere for denne forskel.
ikke for aldersgrupper, da man er af den opfattelse, at
tallene for den 31. december i alt væsentligt ligger til­
• Luxembourg
strækkelig tæt på årsgennemsnittet. For Det forenede
En folketælling fandt sted den 31. marts 1981. Det Kongeriges, Grækenlands og Irlands vedkommende
samlede befolkningstal, der blev registreret ved folke­ udregnes middelfolketallet ikke og her anføres hen­
tællingen, var i overensstemmelse med de foretagne holdsvis tallene pr. 1. juli og tallene pr. 15. april.
skøn, således at det ikke var nødvendigt at foretage
en revision af disse.
Tabel 4 — Befolkningen fordelt efter køn og alder • Det forenede Kongerige
Tallene er revideret i overensstemmelse med resulta­
Tallene for 1. januar 1982 er angivet, hvor det har
terne af folketællingen, der fandt sted den 5. april
været muligt. I nogle tilfælde foreligger oplysningerne
1981.
for 1. januar 1983, og disse er anført i tabel 4A.
• Irland
En folketælling fandt sted den 5. april 1981, og den
Tabel 5 og 6 — Fødsler og dødsfald
registrede total var i overensstemmelse med de fore­
tagne skøn. Det var derfor ikke nødvendigt at foretage
Definitionerne med hensyn til fødte og døde er de
revision af eksisterende tal.
samme som dem, der findes i FN's »principper og
rekommandationer for et befolkningsstatistisk sy­
• Danmark
stem«, serie M nr. 19, 1. reviderede udgave. Hvor der
Folkeregisteret leverer løbende nøjagtige tal for den foreligger tal for legale aborter, er de medtaget i disse
samlede befolkning, hvorefter revision ikke er nødven­ tabeller.
dig. 1981-folketællingen var også baseret på dette
folkeregister.
Tabel 7 — Vielser og skilsmisser
• Grækenland
En folketælling fandt sted den 5. april 1981. Skønne­ Der er anført tal både for alle vielser og for første-
ne for de tidligere år er blevet afpasset efter resulta­ gangsviede. Det har kun ringe interesse at sammenlig­
terne af denne folketælling. ne skilsmissetallene for de forskellige lande på grund
af de forskellige lovbestemmelser for skilsmisse. Ikke
• Portugal desto mindre er tabellen af værdi, fordi den angiver
En folketælling fandt sted den 16. marts 1981, og udviklingen i landene.
8