55 Pages
English

The determination of the central corneal thickness of the Lithuanian population and its dependence on age, gender and body constitution ; Lietuvos gyventojų akies ragenos centrinės dalies storio nustatymas bei jo priklausomybė nuo amžiaus, lyties ir kūno sudėjimo

-

Gain access to the library to view online
Learn more

Description

VILNIUS UNIVERSITY Saulius Galgauskas THE DETERMINATION OF THE CENTRAL CORNEAL THICKNESS OF THE LITHUANIAN POPULATION AND ITS DEPENDENCE ON AGE, GENDER AND BODY CONSTITUTION Summary of the Doctoral Thesis Biomedical sciences, medicine (06 B) Vilnius, 2011 1 The thesis was prepared during the period of 2007-2011 at the Vilnius University Faculty of Medicine Ear, Nose, Throat and Eye Clinic. Scientific Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Gražina Juodkait ė (Vilnius University, Biomedical sciences, medicine - 06 B). Scientific Consultant: Prof. Dr. Janina Tutkuvien ė (Vilnius University, Biomedical sciences, medicine - 06 B). The thesis will be defended at the Medical Research Council of Vilnius University: Chairman: Prof. Dr. Eugenijus Lesinskas (Vilnius University, Biomedical sciences, medicine – 06 B). Members: Prof. Dr. Habil. Arvydas Ambrozaitis (Vilnius University, Biomedical sciences, medicine - 06 B); Prof. Dr. Jūrat ė Jankauskien ė (Lithuanian University of Health Sciences, Biomedical sciences, medicine - 06 B); Prof. Dr. Ingrida Janulevi čien ė (Lithuanian University of Health Sciences, Biomedical sciences, medicine - 06 B); Assoc. Prof. Dr. Valerijus Barzdžiukas (Lithuanian University of Health Sciences, Biomedical sciences, medicine – 06 B). 2 Opponents: Prof. Dr. Habil.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 January 2011
Reads 21
Language English
VILNIUS UNIVERSITY
Saulius Galgauskas
THE DETERMINATION OF THE CENTRAL CORNEAL THICKNESS OF THE LITHUANIAN POPULATION AND ITS DEPENDENCE ON AGE, GENDER AND BODY CONSTITUTION
Summary of the Doctoral Thesis
Biomedical sciences, medicine (06 B)
Vilnius, 2011
1
The thesis was prepared during the period of 2007-2011 at the Vilnius University
Faculty of Medicine Ear, Nose, Throat and Eye Clinic.
Scientific Supervisor:
Assoc. Prof. Dr.Gražina Juodkaitơ(Vilnius University, Biomedical sciences,
medicine - 06 B).
Scientific Consultant:
Prof. Dr.Janina Tutkuvienơ(Vilnius University, Biomedical sciences, medicine-06 B).
The thesis will be defended at the Medical Research Council of Vilnius
University:
Chairman:
Prof. Dr.Eugenijus Lesinskas(Vilnius University, Biomedical sciences, medicine – 06 B).
Members:
Prof. Dr. Habil.Arvydas Ambrozaitis(Vilnius University, Biomedical sciences,
medicine - 06 B);
Prof. Dr.JnjratơJankauskienơ(Lithuanian University of Health Sciences, Biomedical sciences, medicine - 06 B);
Prof. Dr.Ingrida Janulevičienơ(Lithuanian University of Health Sciences,
Biomedical sciences, medicine - 06 B);
Assoc. Prof. Dr.Valerijus Barzdžiukas(Lithuanian University of Health Sciences,
Biomedical sciences, medicine – 06 B).
2
Opponents:
Prof. Dr. Habil.Alvydas Paunksnis(Lithuanian University of Health Sciences, Biomedical sciences, medicine 06 B);
Assoc. Prof. Dr.Dalius Jatužis(Vilnius University, Biomedical sciences, medicine 06 B).
The thesis will be defended at the open session of the Medical Research Council on October 5, 2011, at 13 o’clock in the Conference Hall of Vilnius University Hospital SantariškiųKlinikos. Address: Santariskiu str.2, LT-08661, Vilnius, Lithuania.
The summary of the doctoral thesis was sent on August 31, 2011.
The thesis in full text is available in the Library of Vilnius University (Universiteto str.3, LT-01122, Vilnius, Lithuania).
3
VILNIAUS UNIVERSITETAS
Saulius Galgauskas
LIETUVOS GYVENTOJǏAKIES RAGENOS CENTRINƠS DALIES STORIO NUSTATYMAS BEI JO PRIKLAUSOMYBƠNUO AMŽIAUS, LYTIES IR KNjNO SUDƠJIMO
Daktaro disertacijos santrauka
Biomedicinos mokslai, medicina (06 B)
Vilnius, 2011
4
Disertacija rengta 2007-2011 metais Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Ausų, nosies, gerklės ir Akiųligųklinikoje.
Mokslinis vadovas:
Doc. dr.Gražina Juodkaitơ(Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06 B).
Konsultantơ:
Prof. dr.Janina Tutkuvienơ(Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06 B).
Disertacija ginama Vilniaus universiteto Medicinos mokslo krypties taryboje:
Pirmininkas
Prof. dr.Eugenijus Lesinskas(Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai,
medicina – 06 B).
Nariai:
Prof. habil.dr.Arvydas Ambrozaitis(Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina - 06 B);
Prof. dr.JnjratơJankauskienơ(Lietuvos sveikatos mokslųuniversitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
Prof. dr.Ingrida Janulevičienơ(Lietuvos sveikatos mokslųuniversitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
Doc. dr.Valerijus Barzdžiukas(Lietuvos sveikatos mokslųuniversitetas,
biomedicinos mokslai, medicina – 06 B);
5
)