4 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Topical treatment of actinic keratoses with potassium dobesilate 5% cream. a preliminary open-label study

-

Gain access to the library to view online
Learn more
4 Pages
English

Description

Fibroblast growth factor (FGF) is involved in skin tumorigenesis: it promotes cell viability, induces angiogenesis and stimulates invasiveness. Dobesilate is a drug that blocks the activity of FGF. The primary objective was to evaluate the efficacy and tolerability of potassium dobesilate 5% cream in the treatment of actinic keratoses. Methods Potassium dobesilate 5% cream was applied twice daily for 16 weeks to actinic keratosis lesions in 30 patients. The lesions were evaluated clinically at an initial baseline visit, at intermediate visits, and at 16 weeks of treatment. Results The use of potassium dobesilate 5% cream for 16 weeks induced complete regression in 70% of evaluated actinic keratoses, corresponding to grade I, II and III clinical variants, and a partial response (at least 75% reduction of lesions) in 20% of the cases. Conclusion Our preliminary trial shows that potassium dobesilate exerts anti-tumorigenic effects and may play a useful role in the chemoprevention of skin cancers.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 January 2011
Reads 69
Language English
Document size 3 MB

Exrait

feBrUàrY 24, 2011
EUr J Med ReS (2011) 16: 67-70
EuRoPEan JouRnal of MEDIcal REsEaRcH
67 © I. HOLzàpFeL PUBLiSherS 2011
ToPIcalTREaTMEnT ofacTInIcKERaTosEs wITHPoTassIuM DobEsIlaTE5% cREaM. a PRElIMInaRyoPEn-labElsTuDy
1 23 14 P. cUevàS , w. ESpiNOzà, c. Pérez, J. aNgULO , G. GiméNez-GàLLegO
1 DepàrtàmeNtO de INveStigàCióN. serviCiO de HiStOLOgíà. IRycIs. HOSpitàL uNiverSitàriO RàmóN Y càjàL, Màdrid, 2 serviCiO de DermàtOLOgíà. HOSpitàL uNiverSitàriO RàmóN Y càjàL. Màdrid, 3 serviCiO de fàrmàCià. HOSpitàL uNiverSitàriO RàmóN Y càjàL. Màdrid, 4 DepàrtàmeNtO de biOLOgíà fiSiCO-QUímiCà, ceNtrO de INveStigàCiONeS biOLógiCàS cONSejO sUperiOr de INveStigàCiONeS cieNtíFiCàS (csIc), Màdrid, spàiN
AbstracttheràpieS SUCh àS CrYOSUrgerY, CUrettàge With eLeCtrO-Backgr ound:SUrgerY àNd phOtOdYNàmiC theràpY, àNd tOpiCàL therà-fiBrOBLàSt grOWth FàCtOr (fGf) iS iN-vOLved iN SkiN tUmOrigeNeSiS: it prOmOteS CeLL viàBiLitY,pieS geNeràLLY USed iN pàtieNtS With mULtipLe LeSiONS. iNdUCeS àNgiOgeNeSiS àNd StimULàteS iNvàSiveNeSS.fOr tOpiCàL treàtmeNt, FLUOrOUràCiL hàS BeeN à tràdi-DOBeSiLàte iS à drUg thàt BLOCkS the àCtivitY OFfGf. tiONàLtOpiCàL treàtmeNt FOr aK, àLthOUgh imiqUimOd The primàrY OBjeCtive WàS tO evàLUàte the eFFiCàCY àNd5% Creàm àNd diCLOFeNàC 3% geL àre eFFeCtive àLterNà-tOLeràBiLitY OFpOtàSSiUm dOBeSiLàte 5% Creàm iN thetive theràpieS. fLUOrOUràCiL iS USeFUL FOr treàtiNg mULti-treàtmeNt OFàCtiNiC keràtOSeS.pLe àNd SUBCLiNiCàL LeSiONS, BUt à LONg periOd iS OFteN Methods:reqUired tO treàt deep àNd hYperkeràtOtiC aK LeSiONS.POtàSSiUm dOBeSiLàte 5% Creàm WàS àppLied tWiCe dàiLY FOr 16WeekS tO àCtiNiC keràtOSiS LeSiONS iNThe drUg CàN CàUSe WOUNd iNFeCtiONS, ULCerS àNd SCàr-30 pàtieNtS. The LeSiONS Were evàLUàted CLiNiCàLLY àt àNriNg, àNd hàS à repOrted CLeàràNCe ràte OF50% [4]. Im-iNitiàL BàSeLiNe viSit, àt iNtermediàte viSitS, àNd àt 16iqUimOd 5% Creàm iS eFFeCtive iN treàtiNg aK, With à WeekS OFtreàtmeNt. COmpLetereSpONSe repOrted iN 45-75% OFpàtieNtS. Results:pOtàSSiUm dOBeSiLàte 5% CreàmHOWever, dUriNg treàtmeNt, pàtieNtS geNeràLLY preSeNtThe USe OF FOr 16 WeekS iNdUCed COmpLete regreSSiON iN 70% OFWith àdverSe eveNtS, ràNgiNg FrOm redNeSS tO hemOr-evàLUàted àCtiNiC keràtOSeS, COrreSpONdiNg tO gràde I,rhàgiC CrUSted LeSiONS [5]. 3% diCLOFeNàC iN 2,5% II àNd III CLiNiCàL vàriàNtS, àNd à pàrtiàL reSpONSe (àthYàLUrONiC àCid geL iS à tOpiCàL NON-SterOidàL àNti-iN-LeàSt 75% redUCtiON OFLeSiONS) iN 20% OFthe CàSeS.FLàmmàtOrY drUg (nsaID) FOrmULàtiON thàt OFFerS àN Conclusion:eFFeCtive àpprOàCh tO treàt aK, ShOWiNg COmpLeteoUr preLimiNàrY triàL ShOWS thàt pOtàSSiUm dOBeSiLàte exertS àNti-tUmOrigeNiC eFFeCtS àNd màY pLàYheàLiNg OFaK LeSiONS iN 50% OFtreàted LeSiONS [6]. à USeFUL rOLe iN the ChemOpreveNtiON OFSkiN CàNCerS.adverSe eFFeCtS àSSOCiàted With tOpiCàL diCLOFeNàC Were prUritUS (25% OFpàtieNtS), miLd erYthemà (25%), drY Key words:SkiN (10%) àNd ràSh (2%) [7].aCtiNiC keràtOSiS; DOBeSiLàte; fiBrOBLàSt grOWth FàCtOr.oN the BàSiS OFthe SUCCeSSFUL theràpeUtiC eFFeCt OF dOBeSiLàte iN preCLiNiCàL mOdeLS OFCàNCer àNd iN à InTRoDucTIonCàSe-CONtrOL StUdY OFBàSàL CeLL CàrCiNOmà (bcc) [8], We iNveStigàted - tO OUr kNOWLedge FOr the FirSt time – aCtiNiC keràtOSeS (aKs) àre rOUgh, SCàLY LeSiONS thàtthe USe OFpOtàSSiUm dOBeSiLàte 5% Creàm iN the treàt-COmmONLY OCCUr ON SUN-expOSed àreàS OFthe SkiN. aKaK LeSiONS. DOBeSiLàte iS à NeW WeLL-ChàràC-meNt OF repreSeNtS the mOSt COmmON CàrCiNOmà iN SitU OFtheterized àNd eFFiCieNt SYNthetiC FiBrOBLàSt grOWth FàCtOr SkiN, ShOWiNg à CONtiNUOUSLY iNCreàSiNg iNCideNCe(fGf) iNhiBitOr[9] thàt hàS BeeN USed FOr màNY YeàrS WOrLdWide[1]. aK hàS BeeN previOUSLY reFerred tO àSàS à vàSCULOtrOpiC àgeNt WithOUt àNY kNOWN Side eF-preNeOpLàStiC LeSiONS, BUt iS NOWàdàYS deFiNed àS iNtrà-FeCtS. epidermàL CàrCiNOmà prOgreSSiNg tOWàrdS iNvàSive SqUàmOUS CeLL CàrCiNOmà (scc) [2]. HiStOLOgiCàLLY, aKMETHoDs LeSiONS àre ChàràCterized BY àN epidermàL prOLiFeràtiON OF àtYpiCàLkeràtiNOCYteS StàrtiNg FrOm the BàSàL CeLL LàY-ThiS OpeN-LàBeL triàL WàS CONdUCted tO evàLUàte the eF-er. aCCOrdiNg tO the epidermàL iNvOLvemeNt OFdYSpLà-FiCàCY àNd tOLeràBiLitY OFpOtàSSiUm dOBeSiLàte 5% Sià, three SUBtYpeS OFaK LeSiONS màY Be diFFereNtiàted:Creàm iN the treàtmeNt OFpàtieNtS àFFeCted BY aKS. iN SitU scc tYpe aK I (miLd), iN SitU scc tYpe aK IIThiS WàS à StUdY CONdUCted àt à SiNgLe àCàdemiC StUdY (mOderàte) àNd iN SitU scc tYpe aK III (Severe) [3].CeNter. uNtiL NOW, the deCiSiON tO treàt aK LeSiONS WàS BàSed ON COSmetiC reàSONS àNd tO reLieve SYmptOmS.PaTIEnTs anDTREaTMEnT HOWever, à geNeràL CONSeNSUS CUrreNtLY exiStS tO treàt aK LeSiONS FOr preveNtiON OFmàLigNàNCY àNd metàStà-we eNrOLLed 46 pàtieNtS (12 WOmeN àNd34 meN) FrOm SiS. TreàtmeNt OptiONS iNCLUde àBLàtive (deStrUCtive)64 tO 90 YeàrS (meàN àge 76.9 YeàrS) With CLiNiCàL diàg-