Ranking golarek elektrycznych
12 Pages
English
Downloading requires you to have access to the YouScribe library
Learn all about the services we offer

Ranking golarek elektrycznych

-

Downloading requires you to have access to the YouScribe library
Learn all about the services we offer
12 Pages
English

Description

Jeśli nie wiesz, jaką golarkę elektryczną wybrać, to nie martw się. Kliknij i przeczytaj ranking najlepszych elektrycznych maszynek do golenia. Odkryj opinie i dowiedz się, którą kupić. Visit: https://sprawnegolarki.com/

Subjects

Informations

Published by
Published 30 March 2020
Reads 0
Language English

Exrait

RaŶkiŶg Golarek ElektryĐzŶyĐh: Dowiedz Się JakąMaszyŶkę Do GoleŶia Kupić [ϮϬϮϬ]/
Jeśli ĐhĐesz ŵieć ŵaszyŶkę, która ďędzie świetŶie sprawdzała się w większośĐi zastosowań i dodatkowo Ŷie jest Ŷajdroższa Ŷa ryŶku toBraun Series 7został stworzoŶy dla Cieďie.
DlaĐzego zdeĐydowaliśŵy się Ŷa wyďór:
elastyczny system golenia 8.D- automatyĐzŶie dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy, ŶiezależŶie jak Ŷietypowe rysy twarzy posiadaszgłowiĐa z Đztereŵa eleŵeŶtaŵi tŶąĐLJŵi i iŶteligeŶtŶą teĐhŶologią dźwiękową-jeśli ŵasz wrażliwą skórę to ďędziesz w pełŶi usatysfakcjonowanypojemna bateria litowo-jonowa- 100% baterii wystarczy Ci na 50 minut Điągłego goleŶiaprzystosowana do golenia na mokro i sucho-ŵożesz śŵiało wĐhodzić z Ŷią pod pryszŶiĐ luď używać piaŶki do goleŶiaďaza ĐzLJszĐząĐa w zestawie-Ŷie tylko autoŵatyĐzŶie ĐzyśĐi golarkę, ale rówŶież ładuje i sŵaruje, wystarĐzy, że wsadzisz golarkę do staĐji i po sprawiewLJświetlaĐz ze wskaźŶikieŵ ďaterii i ĐzLJstośĐina dole golarki -ŵożesz Ŷa żywo zoďaĐzyć, jak dużo ďaterii Ci jeszĐze zostało i Đzy powiŶieŶeś użyć staĐji ĐzyszĐząĐejpersonalizaĐja trLJďów golenia-ŵożesz wyďrać jedeŶ z pięĐiu tryďów [różŶią się iŶteŶsywŶośĐią goleŶia], ŵożesz dostosować tryď w zależŶośĐi od tego, jak wrażliwą ŵasz skórę
NiezŶaĐzŶe ŶiedoĐiągŶięĐia:
ďliskość goleŶia- niestety, ale nie otrzymasz tej samej dokładŶośĐi, jak przy użyĐiu zwykłej ŵaszyŶki Ŷa żyletki
1/12
Braun Series 5 -ŵoże i Ŷie posiada ďazy ĐzyszĐząĐej, ale za dużo Ŷiższą ĐeŶę ŵożesz dostać prawie identyczne golenie, jak Seria 7
Najlepsza golarka foliowa - Braun Series 9 9290cc
Jeśli ĐeŶa Ŷie gra ŶajŵŶiejszej roli i dodatkowo ŵasz ŶiesaŵowiĐie wrażliwą skórę toBraun Series 9ďędzie świetŶyŵ wyďoreŵ.
DlaĐzego zdeĐydowaliśŵy się Ŷa wyďór:
głowiĐa SLJŶĐroSoŶiĐ z Đztereŵa eleŵeŶtaŵi goląĐLJŵi-stworzoŶa dla osóď z ďardzo wrażliwą skórą luď proďleŵeŵ wrastająĐyĐh włosów, jeśli Ŷie ŵożesz Soďie poradzić z podrażŶieŶiaŵi po goleŶiu to ta golarka jest właśŶie dla Cieďieautomatycznie dostosowuje moc golenia do
2/12
gruďośĐi Twojego zarostuwystarczy,że ŶaĐiśŶiesz przyĐisk "włąĐz" i ŵożesz Đieszyć się komfortowym goleniem elastyczny system golenia 10.D-głowiĐa jest w staŶie dopasować się do kształtu Twojej twarzy i to Ŷawet jeśli ŵasz ďardzo Ŷietypowe rysyświetŶa żLJwotŶość ďaterii-pełŶa ďateria wystarĐza Ŷa 5Ϭ ŵiŶut, w ŵoiŵ przypadku ďyło to około ϭϬ goleńϭϬϬ% wodoodporŶość-śŵiało ŵożesz wĐhodzić z Ŷią pod pryszŶiĐ i stosować do goleŶia Ŷa mokro wLJświetlaĐz LED-pokazuje, jak dużo ďaterii Ci jeszĐze pozostało, zawsze ďędziesz wiedzieć kiedy podładować golarkę
NiezŶaĐzŶe ŶiedoĐiągŶięĐia:
CENA -zaliĐzaŶa do segŵeŶtu ŶajdroższyĐh golarek oďeĐŶie dostępŶyĐh Ŷa ryŶku dużyĐh rozŵiarów głowiĐa goląĐa-ŵoże sprawić Ci proďleŵy przy goleŶiu trudŶo dostępŶyĐh ŵiejsĐ, takich jak obszar pod nosem
Najlepsza golarka rotacyjna... w kosmicznej cenie - Philips Series 9000 Prestige SP9863/14
3/12
Jeśli ŵasz ďardzo pojeŵŶy portfel i uwielďiasz posiadać wszystko, Đo Ŷajlepsze… toPhilips Prestige 9000został stworzoŶy dla Cieďie.
DlaĐzego zdeĐydowaliśŵy się Ŷa wyďór:
ŶiesaŵowiĐie wLJgodŶe i dokładŶe goleŶie jak Ŷa golarkę głowiĐowąmaszynka dostosowuje się Ŷa ďieżąĐo do Twojej ďrody. CzujŶik BeardAdapt, Đo sekuŶdę sprawdza Twój zarost i wyďiera odpowiedŶią ŵoĐ golarki- nie martwsię, że zďyt ŵoĐŶo przyĐiśŶiesz i podrażŶisz skóręďezprzewodowa ŵata ładująĐa Qi ;ładowaŶie iŶdukĐLJjŶeͿ-wystarĐzy, że położysz golarkę Ŷa ŵaĐie i po wszystkiŵ-ŵożesz rówŶież używać jej do ładowaŶia Swojego telefonu geŶialŶLJ wLJświetlaĐz- wskazuje% ŶaładowaŶia ďaterii, prograŵ goleŶia, jaki jest używaŶy, dodatkowo jeśli zapoŵŶisz wyĐzyśĐić golarkę, to włąĐzy się ŵigająĐa ikoŶka, która Ci o tyŵ przypomina
4/12
golenie na mokro i na sucho-jeśli ŵasz proďleŵy z podrażŶieŶiaŵi i wolisz używać kreŵu przedgoleŶieŵ luď żelu, to ŵożesz spać spokojŶie, golarka świetŶie z Ŷiŵi współpraĐujealuminiowa obudowa- nazwa Prestige, jak najbardziej do niej pasujeϭϬϬ% wodoodporŶość- w saŵ raz, jeśli luďisz golić się pod pryszŶiĐeŵekskluzLJwŶe etui podróżŶe- nie musisz ŵartwić się, że staŶie jej się Đoś złego w ďagażu podróżŶyŵtrymer do przycinania zarostu-świetŶie sprawdza się w przypadku dłuższego zarostu, jeśli Ŷie luďisz golić się ĐodzieŶŶie to jest to świetŶy dodatekdołąĐzoŶa szĐzoteĐzkę złuszĐzająĐą do ĐzLJszczenia twarzy-działa prawie ideŶtyĐzŶie jak peeliŶg ŵeĐhaŶiĐzŶy, świetŶie sprawdza się przed goleŶieŵ do zŵiękĐzeŶia zarostu
NiezŶaĐzŶe ŶiedoĐiągŶięĐia:
ďrak staĐji ĐzyszĐząĐej-golarka Ŷie jest trudŶa do ĐzyszĐzeŶia, ale jak za taką ĐeŶę to producentŵógł dodać ją do zestawu ĐeŶa-Ŷiestety, jak Ŷa Ŷasze waruŶki płaĐowe to ĐeŶa jest wręĐz kosŵiĐzŶa, zwłaszĐza jeśli dodać do tego ďrak staĐji ĐzyszĐząĐejtylko ładowaŶie ďezprzewodowe-uĐiążliwe, zwłaszĐza jeśli dużo podróżujesz, ŵusisz wszędzie zabierać ze soďą ŵatę ładująĐą, Ŷa szĐzęśĐie etui podróżŶe jest świetŶej jakośĐi
Najlepsza golarka foliowa dla poĐzątkująĐyĐh- Braun Series 3 3010s
5/12
Jeśli dopiero zaĐzyŶasz Swoją przygodę z golarkaŵi elektryĐzŶyŵi luď szukasz prezeŶtu Ŷa urodziŶy dla Swojego syna toPhilips Series 3000ďędzie strzałeŵ w dziesiątkę i to w ďardzo przystępŶej ĐeŶie.
DlaĐzego zdeĐydowaliśŵy się Ŷa wyďór:
świetŶa ĐeŶa-w tej kategorii ĐeŶowej Điężko zŶaleźć lepszego golarkę foliową, świetŶie sprawdzi się jako prezeŶt, Ŷie wyĐzyśĐi Ci portfela, a Ŷa pewŶo zadowoli oďdarowywaŶego sLJsteŵ tŶąĐLJ potrójŶego działaŶia-feŶoŵeŶalŶie sprawdza się w przypadku wrażliwej skóry. Golarki foliowe zŶaŶe są ze swojej łagodŶośĐi dla skóry i ta golarka potwierdza to ϭϬϬ% akĐeptowalŶa żLJwotŶość ďaterii- pomimo braku baterii litowo-joŶowej w pełŶi ŶaładowaŶa bateria wystarczy Ci na 45 minut goleniatrLJď szLJďkiego ładowaŶia-5 ŵiŶut ładowaŶia wystarĐzy Ci Ŷa jedŶo goleŶie, w saŵ raz dla zapraĐowaŶyĐh i ŶieŵająĐyĐh Đzasu z raŶa
ŵożliwość goleŶia Ŷa ŵokro i suĐho-ŵożesz używać jej do goleŶia pod pryszŶiĐeŵ, ďez problemu radzi sobierówŶież z wszelkiej ŵaśĐi kreŵaŵi, żelaŵi do goleŶiabezstresowe
6/12
czyszczenie-wystarĐzy, że przepłuĐzesz ją wodą z dodatkieŵ ŵydła i raz Ŷa jakiś Đzas nasmarujesz olejem
NiezŶaĐzŶe ŶiedoĐiągŶięĐia:
ďrak tryŵera do długiĐh włosów-jeśli luďisz Ŷosić kilkudniowy zarost, to nie jest to maszynka dla Cieďie geŶerowaŶy hałas-golarka jest głośŶa, goleŶie z raŶa raĐzej odpada, zwłaszĐza jeśli ktoś śpi w pokoju oďokďardzo prosty wyświetlaĐz LED-iŶforŵaĐje przez Ŷiego dostarĐzaŶe są ŵało użyteĐzŶe
Odpowiednia wydajŶość w ďardzo przystępŶej ĐeŶie golarka rotacyjna Philips Series 3000 s3510/06
7/12
Jeśli dopiero zaĐzyŶasz Swoją przygodę z golarkaŵi elektryĐzŶyŵi luď szukasz prezeŶtu Ŷa urodziŶy dla Swojego syna toPhilips Series 3000ďędzie strzałeŵ w dziesiątkę i to w ďardzo przystępŶej ĐeŶie.
DlaĐzego zdeĐydowaliśŵy się Ŷa wyďór:
CENA, zwłaszĐza w porówŶaŶiu z koŵforteŵ i wLJdajŶośĐią goleŶia-świetŶie sprawdzi się jako ŵaszyŶka dla poĐzątkująĐyĐh, zdeĐydowaŶie Ŷie ŶadwyrężyTwojego portfela 4-kieruŶkowa głowiĐe Fledž i sLJsteŵ ostrzLJ CoŵfortCut-w saŵ raz Ŷadaje się do dłuższego, kilkudniowego zarostuużLJĐie przewodowe i ďezprzewodowe-ŵasz ŵożliwość goleŶia się zarówŶo z golarką podłąĐzoŶą do prądu jak i ďez, wykorzystująĐ ŶaładowaŶą ďaterięświetŶa żLJwotŶość ďaterii jak za taką ĐeŶę-ϭ godziŶa ładowaŶia wystarĐzy Ci Ŷa kilkaŶaśĐie razy
8/12
łatwa w ĐzLJszĐzeŶiu-wystarĐzy, że po każdyŵ goleŶiu przeŵyjesz ją ďieżąĐą wodą i pozostawisz do wysĐhŶięĐia, Đo kilka tygodŶi warto rozeďrać głowiĐe i dokładŶie wyĐzyśĐić każde z ostrzytrLJŵer do dłuższLJĐh włosów-świetŶie sprawdza się przy regulowaŶia ďaĐzków
NiezŶaĐzŶe ŶiedoĐiągŶięĐia:
ŵożliwe tylko goleŶie Ŷa suĐho-Ŷie Ŷadaje się do goleŶia pod pryszŶiĐeŵ dokładŶość goleŶia ŵogłaďy ďyć lepsza-słaďo sprawdza się w ŵiejsĐaĐh trudŶo dostępŶyĐh [szyja, podďródek], Ŷie ŵa szaŶs otrzyŵać takiĐh saŵyĐh efektów, jak ŵaszyŶką Ŷa żyletki
Przewodnik zakupowy - ranking golarek elektrycznych Jeśli Ŷie jesteś jeszĐze zdeĐydowaŶy Ŷa wyďór golarki elektryĐzŶej, to poŶiżej zŶajdziesz odpowiedzi Ŷa ŶajĐzęśĐiej zadawaŶe pytaŶia. Maŵ Ŷadzieję, że poŵogą Ci oŶe podjąć właśĐiwą deĐyzję.
DlaĐzego wyďór odpowiedŶiej ŵaszyŶki jest tak skoŵplikowaŶyŵ procesem?
Po pierwsze liĐzďa ŵodeli dostępŶyĐh oďeĐŶie Ŷa ryŶku jest wręĐz przytłaĐzająĐa.
PrawdopodoďŶie ďyłeś luď jesteś w sytuaĐji, w której ĐhĐesz kupić określoŶy produkt i wahasz się poŵiędzy różŶyŵi opĐjaŵi.
Nazwy większośĐi ŵodeli Ŷie ŵają żadŶego seŶsu. RóżŶią się liĐzďą Đyferek i dodatkowyŵi literkaŵi przy ŶiektóryĐh ŵodelaĐh. Co Ŷajgorsze wiele nowszych wersji jest wprowadzanych na rynek bez podkreśleŶia różŶiĐ poŵiędzy poprzedŶiŵi wersjaŵi.
Może dlatego, że w ŶiektóryĐh przypadkaĐh są to prawie te saŵe ŵodele luď Ŷiewielkie zŵiaŶy kosmetyczne.
Należy paŵiętać, że większość reĐeŶzji opiera się Ŷa suďiektywŶyĐh werdyktaĐh i przyzwyĐzajeŶiaĐh autora. PewieŶ ŵodel golarki ŵoże ďyć feŶoŵeŶalŶą opĐją dla jedŶej osoďy, a dla kogoś iŶŶego ŵoże okazać się, Đo Ŷajwyżej średŶiakieŵ.
Niestety PaŶowie, ale wszysĐy jesteśŵy różŶi.
Ja Ŷa przykład ŵaŵ ŶiesaŵowiĐie wrażliwą skórę, dlatego większość ŵodeli foliowyĐh, zwłaszĐza Braunasprawdza się w ŵoiŵ przypadku idealŶie. Ktoś, kto ŵa ŶorŵalŶą skórę i goli się rzadko,raczej Ŷie ďędzie, aż tak zadowoloŶy z tego wyďoru.
Dlatego, jeśli Ŷie jesteś w ϭϬϬ% zdeĐydowaŶy to zawsze sprawdź reĐeŶzję iŶŶyĐh użtykowŶików, którzy ŵają już doświadĐzeŶie z daŶyŵ ŵodeleŵ. Lepszego źródła iŶforŵaĐji Ŷie zŶajdziesz.
9/12
Czy golarki elektryczŶe są szyďsze Ŷiż tradyĐyjŶe ŵaszyŶki?Większość golarek elektryĐzŶyĐh ďędzie golić szyďĐiej Ŷiż zwykła ŵaszyŶka, zwłaszĐza jeśli golisz się Ŷa sucho.
Dlaczego?
UżywająĐ ŵaszyŶki elektryĐzŶej, praktyĐzŶie eliŵiŶujesz praĐe przygotowawĐze ;jeśli golisz się Ŷa suĐhoͿ. Nie ŵusisz ďrać pryszŶiĐa, Ŷakładać piaŶki do goleŶia, etĐ.
Dodatkowo jest zŶaĐzŶie ďardziej wyrozuŵiała, Ŷo i odĐhodzi Điągle opłukiwaŶie ostrzy i poŶowŶe spienianie twarzy.
OĐzywiśĐie zależy to w dużej ŵierze od jakośĐi urządzeŶia.
Te z wyższej półki ŵają szyďsze silŶiki i dodatkowe eleŵeŶty tŶąĐe –golą ďardzo szyďko i to Ŷawet w przypadku grubego zarostu.
W przypadku tańszyĐh ŵodeli ďędziesz potrzeďował większej ilośĐi ruĐhów, aďy uzyskać podoďŶe efekty. GłówŶie stosowaŶe są oŶe do lekkiego zarostu, jako opĐja do ĐodzieŶŶego użytku.
Golarki elektryĐzŶe, a ŵaszyŶka do goleŶia z wyŵieŶŶyŵi ostrzaŵi? Czy tŶą podobnie?W przypadku tyĐh pierwszyĐh istŶieje ďariera poŵiędzy ostrzaŵi a Twoją skórą ;jest Ŷią folia luď grzeďieńͿ. TradyĐyjŶa ŵaszyŶka do goleŶia zazwyĐzaj zapewŶia dokładŶiejsze goleŶie –tŶie włosy ďliżej skóry.
Jeśli ĐhĐesz ŵieć skórę, jak pupa ŶieŵowlęĐia to Ŷie da się ukryć, że ŵaszyŶki z ostrzaŵi w większośĐi przypadków ďedą lepszyŵ i pewŶie tańszyŵ rozwiązaŶieŵ.
Aby uzyskać podoďŶą ďliskość goleŶia ŵusisz zaopatrzeć się w golarkę elektryĐzŶą z wyższej półki, A to Ŷiestey troĐhę już kosztuje.
10/12
Czy ŵaszyŶki elektryĐzŶe zdzierają skórę?
Nie jest to aż tak zŶaĐząĐe, jak w przypadku żyletek, ale odpowiedź ďrzŵi tak.
Niewielkie kawałki skóry ŵogą przeďijać się przez perforaĐje w foliaĐh luď grzeďieŶiaĐh. Dzieje się to rzadko Ŷo, Đhyďa że zaĐzŶiesz ŵoĐŶo przyĐiskać golarkę –ŵoże to spowodować Ŷawet podrażŶieŶia.
Dlatego paŵiętaj, aďy stosować lekki ŶaĐisk.
Doďryŵ poŵysłeŵ jest złuszĐzaŶie skóry przyŶajŵŶiej raz w tygodŶiu, stosująĐ peeliŶg do twarzy.
Czy powodują ŵŶiejsze podrażŶieŶia skóry?
W skróĐie tak.
Na ogół gwaraŶtuje lepszy koŵfort goleŶia i dlatego świetŶie sprawdza się dla skóry wrażliwej w porówŶaŶiu z tradyĐyjŶyŵi ŵaszyŶkaŵi.
)właszĐza golarki foliowe firŵy BrauŶ są uważaŶe za ŶajwygodŶiejsze i przyjazŶe wrażliwej skórze.
Czy ŵogę używać ŵaszyŶki elektryĐzŶej do goleŶia głowy?
11/12