Trymer wielofunkcyjny Wahl 9864-016 Stainless Steel Advanced opinie
14 Pages
English
Downloading requires you to have access to the YouScribe library
Learn all about the services we offer

Trymer wielofunkcyjny Wahl 9864-016 Stainless Steel Advanced opinie

-

Downloading requires you to have access to the YouScribe library
Learn all about the services we offer
14 Pages
English

Description

Szukasz trymera wielofunkcyjnego? Kliknij i przeczytaj opinie i recenzje Wahl Advanced. Dowiedz się gdzie kupić. Visit: https://sprawnegolarki.com/trymer-wahl-opinie-9864-advanced/

Subjects

Informations

Published by
Published 23 May 2020
Reads 0
Language English

Exrait

Trymer Wahl Opinie i Recenzja Modelu 9864-016 StainlessSteel Advanced [2020]/
Wahl 9864-016 jest topowym modelem w kategoriitryŵerów wielofuŶkĐyjŶyĐhprodukowanych przez firŵę Wahl. Jest to ulepszoŶa wersja w stosuŶku do poprzedŶiego ŵodelu [Wahl ϵϴϭϴ-116].
Czy jest to faktyĐzŶie lepszy ŵodel, który wart jest wyższejceny?
Czy ŵoże jest to tylko zwykła zŵiaŶa Đyferek, której zadaŶieŵ jest opróżŶić Twój portfel?
Jeśli ĐhĐesz pozŶaĐ odpowiedź Ŷa te i iŶŶe pytaŶia, to zapraszaŵ Cię do zapozŶaŶia się z reĐeŶzją i opiniami na temat Wahl 9864-016 Stainless Steel Advanced.
Czym jest Wahl 9864 Advanced?Wahl 9864 towielofunkcyjny trymerw Ŷajprawdziwszyŵ tego słowa zŶaĐzeŶiu. Dzięki szerokieŵu asortyŵeŶtowi akĐesoriów Ŷie ŵa Đhyďa ŵiejsĐa Ŷa Twoiŵ Điele, z któryŵ Ŷie ŵógłďy soďie poradzić.
Pozwala Ci Ŷa strzyżeŶie i stylizaĐję:
włosów Ŷa głowie brodzie karku włosów Ŷa Điele pachach w nosie i uszach miejscach intymnych
1/14
)aŶiŵ przejdę do szĐzegółowej reĐeŶzji, oto krótki przegląd jego ŶajważŶiejszyĐh fuŶkĐji –jeśli Ŷie ŵasz Đzasu, aďy przeĐzytać Đałą reĐeŶzję, a ĐhĐesz wiedzieć, z Đzyŵ ŵasz do ĐzyŶieŶia:
odpowiedŶi dla wszystkiĐh rodzajów skóry Đztery głowiĐe i ϭϮ Ŷasadek grzebieniowych ŵiŶiŵalŶa długość ĐięĐia Ϭ.ϱ ŵŵ saŵoĐzyszĐząĐe i ostrząĐe się ostrza zapewŶiają pewŶość użytkowaŶia przez wiele latoďudowa wykoŶaŶa ze stali szlaĐhetŶej ostrze ŵożŶa łatwo zdeŵoŶtować do płukaŶiaświetŶa ďateria oferująĐa ϰ godziŶy ďezprzewodowej praĐy, przy ϭ godziŶie ładowaŶia, dodatkowo ŵożliwość szyďkiego ładowaŶiakoŶtrolka LED iŶforŵująĐa o pozioŵie ŶaładowaŶia ďaterii i staŶie ładowaŶia poręĐzŶe etui w zestawie
Trymer Wahl 9864-016 Stainless Steel Advanced konstrukcja i funkcje
ZaŶiŵ przejdę do dokładŶiejszej Đharakterystyki produktu, sprawdźŵy Ŷajpierw, Đo zŶajdziesz w zestawie po zakupie trymera.
Co zŶajdziesz w pudełku?
Po otwarĐiu Ŷowego pudełka w środku zŶajdziesz:
2/14
SaŵoostrząĐe się ŶiesaŵowiĐie trwałe ostrzaNa saŵyŵ szĐzyĐie tryŵera zŶajdziesz przykładświetŶej, artystyĐzŶej roďoty. Chodzi mi mianowicie o ostrza, które są Ŷajwiększą zaletą tego produktu. Na tle koŶkureŶĐji wypadają wręĐz feŶoŵeŶalŶie.
GłowiĐa z ostrzeŵ typu T jest ŶajwszeĐhstroŶŶiejszyŵ dodatkieŵ, jaki zŶajdziesz w pudełku. Mogę Ci zagwaraŶtować, że ďędziesz jej używać ŶajĐzęśĐiej.
3/14
Nazwa głowiĐy poĐhodzi od ĐharakterystyĐzŶego kształtu ostrzy i grzeďieŶia, który wystaje poza korpus urządzeŶia –jej szerokość wyŶosi ϰϬ Đŵ.
W zestawie zŶajdziesz rówŶież podoďŶie wyglądająĐą głowiĐę wielofuŶkĐyjŶą, ale krótszą [ϯϬĐŵ]. W zależŶośĐi od długośĐi Ŷakłada się Ŷa Ŷie iŶŶe Ŷasadki.
Jeśli przyjrzałďyś się dokładŶiej ostrzoŵ, to zauważyłďyś [wieŵ, że to zdjęĐie tego Ŷie oddaje], jak dużą dďałość o szĐzegóły zastosował Wahl.
GłówŶa różŶiĐa poŵiędzy tyŵi ostrzaŵi a iŶŶyŵi to proĐes iĐh produkĐji.
)ostały oŶe otrzyŵaŶe ŵetodąszlifowania i hartowaniawyĐiŶa się kawałek ŵetalu i szlifuje do ŵoŵeŶtu, aż ďędzie ostry.
Większość tryŵerów Ŷa ryŶku posiada ostrza otrzyŵaŶe przez wyĐiŶaŶie odpowiedŶiego kształtu z metaluŶie są oŶe aż tak ostre.
4/14
Dzięki teŵu proĐesowi otrzyŵujesz ŶiesaŵowiĐie ostre i dokładŶe ostrza, które są w staŶie wyŵodelować i przyĐiąć każde włosy. Dodatkowo podĐzas goleŶia poĐierają o sieďie, dzięki Đzeŵu saŵoĐzyŶŶie się ostrzą. Nawet po długiŵ używaŶiu ďędą, tak ostre, jak pierwszego dnia.
MiŶiŵalŶa długośćĐięĐia jaką jesteś w staŶie uzyskać ďez żadŶej Ŷasadkito 0.5 mm.
WielofuŶkĐyjŶość-ŵasa dodatkowyĐh akĐesoriówJak zapewŶe zauważyłeś podĐzas przeglądaŶia ĐzęśĐi dotyĐząĐej zawartośĐi zestawu tryŵer, zawiera oŶ Đałą ŵasę dodatków i akĐesoriów, które ŵają zagwaraŶtować Ci ďezproďleŵowe strzyżeŶie.
Przyjrzyjŵy się iŵ ďliżej.
Nasadki grzeďieŶiowe zwiększają przestrzeń ŵiędzy ostrzeŵ tryŵera a Twoiŵi włosaŵi. Dzięki teŵu ŵożesz przyĐiŶać włosy do pożądaŶej długośĐi.
IŶstalaĐja Ŷasadki jest ďardzo łatwa. WystarĐzy, że Ŷałożysz ją Ŷa ostrza typu T. ) tyłu Ŷasadki zŶajduje się ŵałaplastikowa zatyĐzka, która przypiŶa grzeďień do tryŵera –ŵuszę przyzŶać, że Ŷie wygląda oŶa Ŷa zďyt trwałą.
AĐzkolwiek użytkuję tryŵer już kilkaŶaśĐie ŵiesięĐy i Ŷa razie ŶiĐ się Ŷie stało.
Na powyższyŵ zdjęĐiu ŵożesz zoďaĐzyćϴ Ŷasadek zakładaŶyĐh Ŷa dłuższe ostrze typu T [4Ϭ ŵŵ]. PrzezŶaĐzoŶe są główŶie dostrzyżeŶia włosów Ŷa głowie luď długiej, gęstej ďrody.
DługośĐi, jakie ŵożesz otrzyŵać to:
3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm
5/14
Jeśli Đhodzi o strzyżeŶie ďrody, to działają świetŶie.
) włosaŵi Ŷa głowie jest już troĐhę gorzej. )właszĐza jeśli ŵasz Ŷaprawdę długie. Da się to zroďić, ale zajŵuje dużo więĐej Đzasu. Musisz wykoŶywać powolŶe ruĐhy i kilkukrotŶie przeĐiągać przez to saŵo miejsce.
4 grzeďieŶie ŶakładaŶe Ŷa krótsze ostrzeT [30 mm]sprawdzą się idealŶie, jeśli ĐhĐeszuporządkować Swoją ďrodę, ale także zaĐhować jej długość.
IĐh długość prezeŶtuje się ŶastępująĐo:
3 nasadki1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm regulowana nasadka od 1.5 mm do 13 mm
6/14
GłowiĐa do uszu i Ŷosa[ŵusisz zdjąć głowiĐę T z ostrzaŵi i Ŷałożyć ją w jej ŵiejsĐe] pozwala Ci pozďyć się tyĐh ohydŶyĐh [ďez urazy zdarza się każdeŵu], wystająĐyĐh z Ŷosa włosków.
ChoĐiaż Ŷie jest to Ŷajlepszy tryŵer do Ŷosa, jakiego używałeŵ, to spełŶia swoje zadaŶie.
Jeśli jeszĐze Ŷigdy Ŷie używałeś tryŵera do Ŷosa, to ďędziesz usatysfakĐjoŶowaŶy.
Ostatnia nasadka pozwala CiprzeŵieŶić tryŵer Wahl w golarkę foliową, Đoś ala golarki firŵy BrauŶ.
SzĐzerze ŵówiąĐ, jest to Đhyďa Ŷajsłaďiej spisująĐa się Ŷasadka. Może wyŶika to z ŵojego uprzedzenia jako wieloletŶiego użytkowŶika golarek BrauŶa.
7/14
Jeśli ŵasz ďardzo ŵłodzieńĐzy, ŵiękkie zarost, to Ŷie ďędzie źle. W przypadku gruďszego i dłuższego zarostu, goleŶie staje się ŶiesaŵowiĐie uĐiążliwe –golarka zaĐzyŶa szarpać i ĐiągŶąć włosy.
Dodatkowo ŵusisz ŵoĐŶiej ją przyĐiskać, roďić kilka poĐiągŶięć przez to saŵo ŵiejsĐe, Đo Ŷiestety ŵoże skońĐzyć się podrażŶieŶiaŵi.
Wygląd zewŶętrzŶyWahl Advanced jest jednym zŶajlepiej wyglądająĐyĐh tryŵerówdostępŶyĐh Ŷa ryŶku. NierdzewŶa stal szlachetŶa Ŷadaje ŵu elegaŶĐki i wysokoďudżetowy wygląd.
Pokrywa oŶa przód, jak i tył tryŵera. SzĐzerze Ŷie ŵiałeŵ żadŶego proďleŵu z jego trzyŵaŶieŵ, ale Đzytałeŵ kilka reĐeŶzji i Ŷiektórzy skarżą się, że tryŵer wysuwa ŵi się z dłoŶi.
UrządzeŶie ŵa ŶiewiarygodŶie prosty desigŶ, ďez żadŶyĐh zďędŶyĐh świeĐąĐyĐh światełek i tysiąĐa ŵigająĐyĐh powiadoŵień.
W górŶej ĐzęśĐi tryŵera zŶajdziesz guŵowy przyĐisk zasilaŶia, jest to jedyŶa Đzęść, która Ŷie jest wykoŶaŶa ze stali ŶierdzewŶej. PodĐzas goleŶia podświetla się Ŷa Ŷieďiesko.
Na saŵyŵ dole tryŵera zŶajdziesz otwór do podłąĐzeŶia zasilaĐza.
ŁadowaŶie ďaterii i jej żywotŶość
Do zestawu dołąĐzoŶy jestzasilaĐz z uŶiwersalŶyŵ ŶapięĐieŵ, pozwalająĐyŵ Ŷa używaŶie tryŵera Ŷa Đałyŵ świeĐie [ϭϬϬ –240 V]świetŶa opĐja dla podróżująĐyĐh.
8/14
UrządzeŶie posiada profesjoŶalŶylitowo-jonowy akumulatori Đóż ŵogę powiedzieć… jest faŶtastyĐzŶie. Bez dwóĐh zdań jest toŶajlepsza ďateria, jaką widziałeŵ w tryŵerze.
W ϭϬϬ% ŶaładowaŶa ďateria wystarĐzy Ci Ŷa około4 godziny bezprzewodowej pracy. Czas ładowaŶia rówŶież prezeŶtuje się świetŶie –tylko 1 godzina, aďy w pełŶi Ŷaładować akuŵulator.
Tryŵer dyspoŶuje rówŶieżopĐją szyďkiego ładowaŶia. WystarĐzy tylko ϭ ŵiŶuta ładowaŶia, a urządzeŶie ďędzie gotowe do ŶatyĐhŵiastowego użycia.
Jak golić się tryŵereŵ Wahl
Jeśli ŵiałeś już styĐzŶość z jakąkolwiek golarką luď tryŵereŵ, to Ŷie ďędziesz ŵieć żadŶyĐh proďleŵów z oďsługątrymera.
Jeśli jest to Twój pierwszy raz, to paŵiętaj o ŶastępująĐyĐh rzeĐzaĐh:
zaĐzyŶaj od rozĐzesaŶia ďrody w kieruŶku, w któryŵ rośŶie, dzięki teŵu odsłoŶisz włosy, które ŵogą ďyć dłuższe Ŷiż iŶŶe zaĐzyŶaj goleŶie od Ŷajdłuższej długośĐi Ŷasadki, przyĐiŶaj ďrodę gładkiŵi, ŶakładająĐyŵi się ruĐhaŵi w kieruŶku ďrody, jeśli ďędziesz przyĐiŶać w odwrotŶyŵ kieruŶku ŵożesz otrzyŵać ŶiejedŶolity wyŶik
Watch Video At: https://youtu.be/Oy4nCdIwbD8
duże Ŷasadki grzeďieŶiowe Ŷakładaj Ŷa dłuższe ostrze –40 mm ŵŶiejsze Ŷasadki do ŵodelowaŶia zarostu Ŷakładaj Ŷa krótsze ostrze –30 mm
9/14
Czyszczenie Wahl 9864-016
Niestety, ale tu doĐhodziŵy ŵoiŵ zdaŶieŵ do Ŷajwiększej wady tryŵera, Đzyli faktu, żenie jest wodoodporny.
Korpus tryŵera powiŶieŶ ďyć zawsze, ale to zawsze trzyŵaŶy z dala od wody. Dzięki teŵu zŵaksyŵalizujesz żywotŶość silŶika i akuŵulatora.
do ĐzyszĐzeŶia ŵożesz wykorzystać dołąĐzoŶą szĐzoteĐzkę, dzięki Ŷiej pozďądź się włosów z powierzchni ostrzy i Ŷasadek, doďryŵ poŵysłeŵ jest rówŶież użyĐie powietrza, dzięki teŵu większość powiŶŶa się odĐzepić, a szĐzoteĐzki użyj tylko do tyĐh, które są trudŶe do usuŶięĐia aďy uzyskać Ŷajlepsze wyŶiki, powiŶieŶeś uŵieszĐzać jedŶą kroplę dołąĐzoŶego dozestawu oleju Ŷa ostrzaĐh przed i po każdyŵ użyĐiu –włąĐz tryŵer i przytrzyŵaj urządzeŶie ostrzaŵi skierowaŶyŵi w dół i wyĐiśŶij jedŶą luď dwie krople oleju Ŷa ostrza, zetrzyj Ŷadŵiar oleju ŵiękką śĐiereĐzkąostrza tryŵera jak już wspoŵŶiałeŵ, są hartowaŶe i szlifowaŶe, ŵusisz oďĐhodzić się z Ŷiŵi ostrożŶie –Ŷigdy Ŷie uderzaj Ŷiŵi, aŶi Ŷie używaj ŵateriałów śĐierŶyĐh do iĐh ĐzyszĐzeŶiapodĐzas przeĐhowywaŶia Ŷajlepiej załóż jakąś Ŷasadkę Ŷa ostrza w Đelu ich ochrony
Wielofunkcyjny trymer Wahl 9864-016 Stainless Steel Advanced -opiŶie użytkowŶików
Sprawdziłeŵ opiŶie użytkowŶików Ŷa foraĐh, aďy dowiedzieć się, jak ŵodel teŶ sprawdza się w praktyce.
Oto kilkapozytywnych komentarzy:
10/14
Trymer jest fenomenalny. Wyraźnie widać, że został zaprojektowany i wykonany bardzo starannie. Działa dużo lepiej niż jakikolwiek inny trymer popularnych marek, z jakim się do tej pory spotkałem. Ostrza są bardzo ostre, a cięcie mocne i skuteczne. Zwykle przy pierwszym przejściutnie włosy dokładnie tak, jak potrzeba. No może z moja bujna czupryna radzi sobie gorzej. Jak do tej pory nie doświadczyłem żadnych podrażnień. Ponadto wysokiej jakości akumulator zapewnia aż do 4 godzin używania. Nie muszę często ładować. Trymer jest wyposażony w szeroką gamę nasadek, które pozwalają na pozbycie się włosów od stóp do głowy. Stosowałem na włosy na głowie, na ciele i na brodzie. Jedyny problem to cena, jest dość drogi i wydaje mi się, że nie każdy potrzebuje aż tak drogiego trymera. Ale jeśli ktoś może sobie pozwolić, to jest absolutnie wart swojej ceny.
Kupiłam dla mojego męża na urodziny. Sama nie używałam, ale on goli głowę nim codziennie, także chyba mu się podoba. Ma świetny stojak, dzięki czemu można go pionowo postawić podczas ładowania lub po prostu trzymać go na półce i wygląda na niej fantastycznie.
Solidny trymer, który wygląda na to, że powinien wytrzymać kilka lat. Uchwyt ładujący jest fajny dodatkiem, ale jest trochę za lekki. Powinien być cięższy. Plastikowe nasadki do przycinania oferują dużo możliwości. Dzięki nim mogę golić brodę i włosy na ciele. I muszę przyznać, że jest to największa zaleta tego trymera, gdyż jego ostrza są wręcz fenomenalne. Golą moją brodę bez najmniejszego problemu i co najlepsze nie ciągną włosów. Szkoda, że instrukcja jest bardzo podstawowa, nie zawiera zbyt wielu szczegółów. Podsumowując, bardzo luksusowy zestaw do przycinania. Działa świetnie, a akcesoria sprawiają, że mam w domu mały salon piękności.
PoŶiżej ŵożesz zoďaĐzyćśredŶią oĐeŶ z serwisu Ceneo.
OĐzywiśĐie jak zawsze trafiają się inegatywne komentarze:
Nie używaj do strzyżenia włosów na głowie. Kupiłem go, myśląc, że pozwoli mi na przycinanie brody i włosów. Jeśli chodzi o brodę, to sprawdza się świetnie. Niestety, jak postanowiłęm obciąć nim włosy, to zmienił o nim zdanie na zawsze. Czułem się tak jakbym używał pęsety do wyrywania włosów. Ciągnął włosy za każdym pociągnięciem. Jeśli chcesz golić brodę to jest świetny, ale nazwa wielofunkcyjny, to chyba żart.
11/14