QUARTERLY IRON AND STEEL BULLETIN. 2-1982
154 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

QUARTERLY IRON AND STEEL BULLETIN. 2-1982

-

Gain access to the library to view online
Learn more
154 Pages
English

Description

ISSN 0378-7672 VIERTELJAHRESHEFT EISEN UND STAHL QUARTERLY IRON AND STEEL BULLETIN BULLETIN TRIMESTRIEL SIDÉRURGIE BOLLETTINO TRIMESTRALE SIDERURGIA 2-1982 eurostat STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE L­2920 Luxembourg ­ Tél. 430 11, Télex: Comeur Lu 3423 Β­1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) ­ Tél. 235 11 11 Diese Veröffentlichung ¡st bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover. Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture. Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3a pagina di copertina. VIERTELJAHRESHEFT EISEN UND STAHL QUARTERLY IRON AND STEEL BULLETIN BULLETIN TRIMESTRIEL SIDÉRURGIE BOLLETTINO TRIMESTRALE SIDERURGIA 2-1982 Manuskript abgeschlossen im Juli 1982 Manuscript completed in July 1982 Manuscrit terminé en juillet 1982 Manoscritto terminato in luglio 1982 Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982 Kat./cat.

Subjects

Informations

Published by
Reads 7
Language English
Document size 9 MB

Exrait

ISSN 0378-7672
VIERTELJAHRESHEFT EISEN UND STAHL
QUARTERLY IRON AND STEEL BULLETIN
BULLETIN TRIMESTRIEL SIDÉRURGIE
BOLLETTINO TRIMESTRALE SIDERURGIA
2-1982 eurostat
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L­2920 Luxembourg ­ Tél. 430 11, Télex: Comeur Lu 3423
Β­1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) ­ Tél. 235 11 11
Diese Veröffentlichung ¡st bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3
de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3a pagina di copertina. VIERTELJAHRESHEFT EISEN UND STAHL
QUARTERLY IRON AND STEEL BULLETIN
BULLETIN TRIMESTRIEL SIDÉRURGIE
BOLLETTINO TRIMESTRALE SIDERURGIA
2-1982
Manuskript abgeschlossen im Juli 1982
Manuscript completed in July 1982
Manuscrit terminé en juillet 1982
Manoscritto terminato in luglio 1982 Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982
Kat./cat.: CA-AL-82-002-4A-C
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Printed in the FR of Germany Indholdsfortegnelse
1. STATISTISK BERETNING
Stålmarkedet i 1981 1-8
2. PRODUKTIONSGRUNDLAG
Beskæftigelse inden for jern- og stålindustrien
2.1 Beskæftigede i alt 13
2.2e arbejdere og funktionærer4
2.3 Præsterede arbejdstimer5
Andet produktionsgrundlag
2.4 Brydning af jernmalm6
2.5 Brydning, transport og lagre af jernmalm7
2.6 Forbrug af råjern (efter medlemsstater og metode) 21
2.7g af skrot (efter afdeling)2
3. PRODUKTION
Råjern
3.1 Produktion af råjern 26
Råstål
3.2 Produktion af råstål (efter lande)8
3.3n af råstål efter fremgangsmåde 30
3.4 Produktion af råingots, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og flydendestål til støbestål 32
Specialstål
3.5 Produktion af specialstål4
Varmtbehandlede stålprodukter og færdigvarer
EF
3.6 Produktion af varmtbehandlede stålprodukter 36
3.7n og forarbejdning af varmtvalsebredbånd8
3.8 Produktionaf færdigvarer af stål 40 Medlemsstater
3.9 Produktion af skinnemateriel og svære profiler 41
3.10n af fladstål2
3.11 Produktion af valsetråd og stålstænger7
3.12n af halvfabrikata til rør samt færdigvarer af stål9
3.13 Produktion af færdigvarer 50
Første forarbejdning af jern og stål
3.14 Første forarbejdning af råjern og stål
4. TILFØRSLER OG LEVERANCER FRA STÅLVÆRKER, LAGERBEHOLDNINGER
Stålværkernes leverancer
4.1 Stålværkernes (EF) leverancer af råjern efter kvalitet 57
4.2s (EF) leveranceraf råjern og stål efter medlemsstater8
4.3 Stålværkernes leverancer af jern-og stålprodukter9
4.4s (EF) leveranceraf specialstål efter medlemsstater 65
Tilførsler
4.5 Stålværkernes tilførsler af stål til genudvalsning6
Lagerbeholdninger
4.6 Lagerbeholdninger af stål hos producenter og handlende 70
5. HANDEL
Handel med tredjelande
Handel med tredjelande for så vidt angår jern- og stålprodukter
5.1 Indførsel og tilførsler til stålværkerne (EF og medlemsstaterne) 76
5.2 Udførsel og leverancer frae (EF og) 8
5.3 EF's ind- og udførsel 9
Handel med tredjelande for så vidt angår skrot
5.4 EF's ind-og udførsel8
Intern handel
Handel med jern og stålprodukter
5.5 Forhandlernes nettoleverancer af jern- og stålprodukter 100
Handel med skrot
5.6 Forhandlernes lagerbeholdninger, indførsler og leveranceraf skrot af støbeaffald
6. FORBRUG AF STAL
6.1 Forbrug af råstål 113
IV Symboler og forkortelser
-θ- Verden E Spanien
IL Israel EUR, EF Det europæiske Fællesskab
Indien D Forbundsrepublikken Tyskland IND
IR Iran F Frankrig
I Italien IRQ Irak
NL J Japan Nederlandene
Β Ν Belgien Norge
L Luxembourg Ρ Portugal
UK RA Argentina Det forenede Kongerige
IRL Irland RC Kina
DK Danmark S Sverige
GR Grækenland SF Finland
SU Sovjetunionen Tredjelande:
A Østrig TR Tyrkiet
AUS Australien De forenede Stater USA
BR Brasilien Jugoslavien YU
CDN Canada YV Venezuela
CH Schweiz ZA Den sydafrikanske Republik
— Intet
0 Ubetydeligt (normalt mindre end halvdelen m3 Kubikmeter
af den mindste enhed eller det mindste MW Megawatt
decimaltal, der er anvendt i den pågældende kW Kilowatt
række) MWh Megawatttime
Oplysninger foreligger ikke kWh Kilowatttime
φ φ Usikkert eller skønnet tal kVA Kilovoltampere
Ditto, hvis skønnet er udarbejdet af * DM Tysk mark
Eurostat
FF Fransk franc
Foreløbigt tal Ρ LIT Lire
r Korrigeret tal HFL Gylden
Mio Million BFR Belgisk franc
Mrd Milliard
LFR Luxembourgsk franc
ι eller _ Brud på den statistiske talrække
UKL Pund sterling
Procent %
DKR Dansk krone
O Gennemsnit
USD US­dollar
Mindre end <
ECU Europæisk regningsenhed > Mere end
Eurostat De europæiske Fællesskabers statistiske 1 I alt
Kontor »deraf«: fuldstændig opdeling af et 3
EKSF Det europæiske Kul­ og Stålfællesskab samlet tal
BLEU/UEBL Den belgisk­luxembourgske økonomiske 9 »deriblandt«: delvis opdeling af et
Union samlet tal
AELE Den europæiske Frihandelssammen­1958­60 Periode omfattende flere hele kalenderår
slutning (f. eks. 1.1.58 til 31.12.60)
C 1958/59 Periode på 12 på hinanden følgende måneder Forbrug
(f. eks. skatteåret fra juli til juni) Ρ Produktion
t Metrisk ton L Leverancer
Kilogram kg CST Statistik­ og toldklassifikation for uden­
h Time rigshandel Inhaltsverzeichnis
1. STATISTISCHER SONDERBERICHT
Der Stahlmarkt im Jahre 1981 . . . .
2. PRODUKTipNSGRUNDLAGEN
Beschäftigung in der Eisen- und Stahlindustrie
2.1 Beschäftigte insgesamt 13
2.2e Arbeiter und Angestellte4
2.3 Geleistete Arbeiterstunden5
Sonstige Produktionsgrundlagen
2.4 Eisenerzförderung6
2.5 Eisenerzförderung,-versand und-bestände7
2.6 Roheisenverbrauch (nach Mitgliedstaaten und Verfahren) 21
2.7 Schrottverbrauch (nach Anlagen)2
3. ERZEUGUNG
Roheisen
3.1 Roheisenerzeugung 26
Rohstahl
3.2 Rohstahlerzeugung nach Ländern8
3.3g nach Verfahren 30
3.4 Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß und Flüssigstahl für Stahlguß 32
Edelstahl
3.5 Erzeugung von Edelstahl4
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse
EG
3.6 Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 36
3.7g und Verarbeitung von Warmbreitband8
3.8 Erzeugung von weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 40
VII /v//fg///edsfaafen
3.9 Erzeugung von Oberbaumaterial und schweren Profilen 41
3.10g von Flacherzeugnissen2
3.11 Erzeugung von Walzdraht und Stabstahl7
3.12g von Halbzeug für Röhren und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 49
3.13 Erzeugung von weiterverarbeiteten Erzeugnissen 50
Erste Verarbeitungsstufe von Elsen und Stahl
3.14 Erzeugung derersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl
4. WERKSLIEFERUNGEN UND -BEZÜGE, LAGERBESTÄNDE
Werkslieferungen
4.1 Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 57
4.2n (EG) ann und Stahl nach Mitgliedstaaten8
4.3n an Eisen-und Stahlerzeugnissen9
4.4 Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten 65
Bezüge
4.5 Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen6
Lagerbestände
4.6 Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 70
5. HANDEL
Außenhandel
Außenhandel an Eisen- und Stahlerzeugnissen
5.1 Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten)6
5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und) 8
5.3 Ein-und Ausfuhr der EG 9
Außenhandel an Schrott
5.4 Ein-und Ausfuhr der EG8
Binnenhandel
Eisen- und Stahlhandel
5.5 Netto-Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen 100
Schrotthandel
5.6 Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händleran Schrott und Gußbruch
6. STAHLVERBRAUCH
6.1 Marktversorgung mit Rohstahl 113
VIII