New African du 03-02-2020

-

English
76 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Informations

Published by
Published 03 February 2020
Language English
Document size 99 MB
Report a problem
AN IC PUBLICATION
The bestselling panAfrican magazine
Founded in 1966
February/March 2020
AN AUDIENCE WITH PAUL KAGAME no comPRomise on aFRican ValUes
Euro Zone € 5.00UK £4.00 • USA $6.50 • Algeria DA 500 • Canada $6.50 • CFA Zone CFA 2.900 • Egypt E£ 60 • Ethiopia R 150 • Gambia Da 200 • Ghana GH¢ 20.00 • Kenya KShs 350 • Liberia $5 • Mauritius MR 150 • Morocco Dh 40 • Rwanda RWF 3000 • Sierra Leone LE 20.000 • South Africa R40.00 (inc. tax) • Other Southern African Countries R 35.10 (excl. tax) •Switzerland SFr 8.70 • Tanzania TShs 6.500 • Tunisia DT 5 • Uganda USh 15.000 • Zambia ZMW 50
N°600
TONY BLAIR’S TIPS FOR LEADERS ‘HEAR US ROAR’ – ALGERIA’S WOMEN
ELECTRONIC MUSIC ROCKS TROUBLED ETHIOPIA MARVELLOUS MANÉ SCANDAL OF MODERN SLAVERY
Super smart. Super easy.
Exciting update to Ecobank Mobile Available now!
The all-new version of Ecobank Mobile is available now! Featuring our best-ever user experience, smart re-design, helpful new features, faster login and registration. Downloaditnow
Send money by text or email Easy to receive via the app or any other account
Request money easily Make it simple for people to pay you back
Split the bill fuss-free! Make it easy for everyone to pay their share
Create and share virtual cards The convenience of a card, the security of not linking it to any account
Load your pre-paid cards The simplest, fastest way!
Pay bills on the go All you need is your mobile!
Super safe FaceID and fingerprint log-in
CONTENTS p. 16No compromîse on Arîcan values Ràdà’s Pésîdé éxpoûds o îs pîosop.
Readers’ views 05comments and Letters Your Kaleidoscope 06 BrIefs 13Quote/unquote Editorial 15WHat makes a genuIne Leader? COVER STORY 16 An audIence wItH PauL Kagame:  CuLtIvatIng tHe wInnIng HabIt Baffour’s beefs 26BurstIng negatIve  mytHs about AfrIca Governance 30Tony BLaIr’s tIps for  AfrIcan Heads of state Interview 34AbduLsamad RabIu, CHaIrman,  BUA Group
Ivor at large 36AfrIca can Lead tHe cHarge  on cLImate cHange Trends 40EtHIopIa rocks to eLectronIc  musIc despIte poLItIcaL storms Spotlight 44 ‘éà é oà’: he women beHInd tHe  ALgerIan revoLutIon Letter from london 48Some LIgHt tHrougH tHe  BrexIt gLoom Trends 50Mégxî:Does tHe  UK Have a race probLem? Second african revolution 53AfrIca’s Immense  contrIbutIon to tHe worLd
Development 54TIme for a LIbrary  boom across AfrIca Speaker’s corner 56WHat turns AfrIcan  Heroes Into vILLaIns? Youth leadership 58WHy AfrIca needs young Leaders Around Africa 62UàNà:SoLd as a modern sLave Sport 64MerseysIde’s marveLLous ManÉ 66AfrIcan soccer star proiLes:  KyLIan MbappÉ àd Sévé Màdàdà Arts 70Bààko pHotograpHy bIennaLe  rIses above conlIct Back to the future 74he proits of reunItIng  tHe AfrIcan worLd
NewAfIcan.éàîçààgàzîé.çoRY/M A RC  ïSSUE 6 é ésséîg pà-A îçà àgàzîé, oûdéd î 1966. EBRUA
UNITED KINGDOM IC PUBLICATIONS, 7 Coldbath Square, London EC1R 4LQ. TEL: +44 20 7841 3210 FAX: +44 20 7713 7898 EMAIL: editorial@icpublications.com www.newafricanmagazine.com
FRANCE IC PUBLICATIONS 609 BAT A 77 RUE BAYEN 75017 Paris TEL: +33 1 44 30 81 00 EMAIL: info@icpublications.com www.icpublications.com
FOUNDER AIf Ben Yedder
GROUP PUBLISHER Omar Ben Yedder o.benyedder@icpublications.com EDITOR Anver Versi a.versi@icpublications.com EDITOR-AT-LARGE Baffour Ankomah baffank@gmail.com REPORTER Thomas Collins t.collins@icpublications.com
ASSOCIATE EDITORS Jon Haynes, Hichem Ben Yaiche, Ridha KeI, Kalundi Serumaga, Onyekachi Wambu, Allen Choruma
SENIOR CORRESPONDENTS Wanjohi Kabukuru, Peter Ezeh, Clayton Goodwin, Epajjar Ojulu, Mushtaq Parker, RaIq Raji, Juliet Highet, Desmond Davies, James Jeffries, Fred Khumalo
CORRESPONDENTS Femi Akomolafe, Erik Kabendera, Michael Nkwar, Beverly Andrews, David Wood
SUBSCRIPTIONS IC Publications Webscribe Unit 4, College Business Park College Road North Aston Clinton, HP22 5EZ
Tel: +44 (0) 1442 820580
contact@webscribe.co.uk
www.newafricanmagazine.com/ subscribe
VP – BUSINESS DEVELOPMENT Saliba Manneh
ADVERTISING advertising@icpublications.com
SALES DIRECTORS Medrine Chitty Nick RoseIeld Baytir Samba Cécile Louédec
PROJECTS MANAGER Darren Moore d.moore@icpublications.com
DISTRIBUTION distribution@icpublications.com
PRODUCTION MANAGER Sophie Dillon s.dillon@icpublications.com
GHANA – SPECIAL PROJECTS & ADVERTISING Silvia Salvetti Ollennu Top Reports Tel: +233 24 910 5995 top@topreports.org
NORTH AFRICA Nejib Ben Yedder n.benyedder@icpublications.com
PRINTERS Roularta Media Group Meensesteenweg 300 8800 Roeselare
All pictures AFP unless indicated. Registered with the British Library. ISSN 0142-9345
©2020 IC Publications Ltd.
N° DE COMMISSION PARITAIRE 0123 I 89310 Mensuel: février / mars 2020 Dépôt légal
Correctîon: Hé îàgés o Adûsààd Ràîû, Akîûî Adésîà àd Pûî Mààéé à àppéàéd î oû Déç / Jà îssûé oNew Arican, éé épodûçéd î kîd péîssîo oFoRbes Arica. Hé àççédîàîo às ûoûàé îsséd oû – Edîo.
Letters
Unîty key to brave new Arîca ï às éàéîg o éàd é vîés o îdûsîàîs ïvo ïçîkoîz (‘ïvo à Làgé’,NA, DecembeR/ JanuaRy), o îs éîg vé ûîs àoû Aîçà’s àgàîîg posîîo à é goà îg àé. é pésés soîd àçs àd à sog àgûé às o  Aîçà Ids îsé î à poéû posîîo î é çàgîg od odé àd posîs à î à çoîéà éé àdé àéà, îç î àdd soé $7 o Aîçà éçooîés  4, î îs o sûpîsé à goà sûpépoés, o é US o Cîà o Rûssîà àé ooîg é çoîé. oévé, é àso às à “éé àé sî àssîvé îsks àd çàégés o Aîçà o ovéçoé.” No é éàs o ésé îs à é désçîés às à ‘àçûéd çoîé’ – àçûéd îo sévéà égîoà éçooîç, poîîçà àd àgûàgé goûpîgs. o é îs îs é àî ûdé – às og às Aîçà spéàks î à, oTé çoàdîço voîçés, î î dépéd o é goodî o oés. Kàé Nkûà àoûs àéd àoû îs ové à à çéû àgo àd é às ovéo o îs pàîs. Noîg às çàgéd. ïçîkoîz îs îg o à çoûs – û o î Aîçà çà ovéçoé àîoàîsîç ûîs àd géûîé ok oû sàégîés o àkîg çoéçîvé àçîo. Héé îs à o o pîoûs àk à çoééçés û î  opîîo, o Ràdà’s Pésîdé Pàû Kàgàé séés éàd o àké é sàçîIçés éédéd o ogé géûîé ûî. Hà sàîd, é oçés o ûî àé àso sog àd ûs é éçoûàgéd. New Aricanàgàzîé às éé à oûsàdîg çàpîo î îs égàd o é pàs 5-odd éàs àd î îs édîoîàs àd çoûs àd çoîçé o soîés, às évé àvééd. ï îs às good à sàîg poî î és o oûg éàdésîp às à. ïvo ïçîkoîz’s àddîîo o îs îs o çoûîss çà o é à àddîîoà oçé o good.
ANéW SHà Cape Town, South ArIca
Educatîon at root o success Yoû àîçé, ‘Soû Aîçà: No çoû o oûg péopé’ (NA, OctobeR) îs à éxçépîoà éxposûé o é oû époé çîsîs àd é édûçàîoà sàdàds îssûé çûé àçîg Soû Aîçà. ï Igîg pové àd àjéç îsé, dîFéé çoûîés àvé dîFéé ojéçîvés, às é às vîés o o ésséîà î îs o é o pîoîîsé ésoûçé àoçàîo o àxîîsé ésûs. Bû édûçàîo, îç îs é àçkoé o pové éàdîçàîo, îs à ûdàéà, àsîç îg o à çîîzés ésîdîg î à pà o é goé. Govéés oé éî çîîzés à dû o àçîîàé îs àsîç sévîçé. Uoûàé oû ûépoé îs o o pévàé, àd à éxposîvé îssûé, î Soû Aîçà. odà, î îs à goà péoéo, î dîsçoé àkîg îsé vîsîé î vîoé poéss îésséd î sévéà dîFéé égîos o é goé. Hîs çîsîs o oû ûépoé çào é spéçîIçà àîd à é doo o é àçk o édûçàîoà oppoûîîés. Héé àé oé çîîçà àços çoîûîg o îs çàégîg sîûàîo à àîos àçé. Oé o é îs é àséçé o à çodûçîvé évîoé. Mos àîos àçk léxîé îvésé poîçîés o sûî é àppéîés o pîvàé îvésos. A îvéso’s opés o îvîg î à sàé àd séçûé çoû îoû à àssé o govéé ûéàûçàç, àvé à àé çàçé o éîg àçîévéd î Aîçà. ï àddîîo, o à çoû îoû dîîgé éçooîç poîçîés, o àçîîàé é jo çéàîo îs à éçûéà àsk. ï éàîs à o o sàçîIçé àd dééîàîo. Bû î àpà gàT, séàzé àd pà-géàsîg î o é LDC çoûîés àd é îs Wod, î éàîs o é séé o àîos î é àé o àddéss é îssûé o ûépoé ogéé. Kôî K. SHàH Mombasa, Kenya
february/march 2020 new african5
Kaleidoscope
Internatîonal stars chase Arîcan cîtîzenshîps
Grammy-wînnîng Cardî B (below)îs the latest star to seek cîtîzenshîp în Arîca, sharîng wîth ollowers on socîal medîa that she wîll file or Nîgerîan cîtîzenshîp. The sînger had just returned to the States rom a trîp to Nîgerîa and Ghana where she tweeted her desîre ollowîng the US aîrstrîke whîch kîlled Iranîan commander Qasem Soleîmanî. “It’s sad thîs man (Trump) îs puttîng Amerîcan lîves în danger. Dumbest move Trump dîd to date… I’m filîng or my Nîgerîan cîtîzenshîp,” she tweeted. She has asked ans to weîgh în on whether her Nîgerîan name should be Chîoma B or Cadîjat. Born Belcalîs Almanzar, wîth Aro-Carîbbean roots în Trînîdad and the
Domînîcan Republîc, ît’s not îmmedîately clear how the rapper mîght acquîre Nîgerîan cîtîzenshîp. Nevertheless, Cardî B ollows other stars searchîng or Arîcan documents încludîng Brîtîsh actor Idrîs Elba and Amerîcan rapper Ludacrîs. Ludacrîs acquîred hîs cîtîzenshîp ater marryîng a 33-year-old model wîth Amerîcan and Gabonese parents who grew up în Gabon. Idrîs Elba was granted a passport rom Sîerra Leone, hîs late ather’s bîrthplace. “I’m no stranger to Arîca: I’ve been în Arîca, I’ve made films în Arîca, and I’ve champîoned Arîca. But Sîerra Leone, ît’s a very dîferent eelîng because ît’s my parents’ home,” he saîd.
Trump’s strange sulk over Abîy Nobel
Eîopîà’s Pîé Mîîsé Aî Aéd éûéd Doad rump aTér é Présdé o é US caméd é soud avé wo é Nobé Péacé Przé a a ray  Oo. rump od a crowd o céérg supporérs: “’m gog o é you abou é Nobé Péacé Przé.  madé a déa,  savéd a coury. Ad  jus éard a é éad o a coury s ow gég é Nobé Péacé Przé or savg é coury.  sad… wa é… dd  avé somég o do w ? Yéa. Bu you kow a’s é way  s. As og as wé kow, a’s a a maérs.  savéd a bg war,  savéd a coupé o ém.” Déspé é bravado, mos réma couséd ovér wc éxac déa rump s réérrg o. Oé séor Eopa
oïca od é Assocaéd Préss a é rémarks may avé réérréd o prévég urér ésos béwéé Eopa ad Egyp ovér a massvé dam a Eopa s compég o é Rvér Né. Hé wo courés ad a oé po éxcagéd éaéd rémarks suggésvé o coLc, oug é US as oy payéd a mor roé  é dé-éscaao scé. Aby was awardéd é przé by é comméé  Oso or brgg o a éd a proracéd war w égbourg Erréa as wé as movg Eopa owards démocrac éécos as Augus. “o bé oés,  am o awaré o é créra uséd o sééc wérs o é przé, so rump’s compa mus go o é Nobé Przé Comméé  Oso, o Eopa,” Aby sad a a jo préss bréîg w Sou Arca’s Présdé Cyr Ramaposa. “ am o workg or é przé,  am workg or péacé wc s a véry crca g or our régo.”
Chad, Egypt and Kalaharî Desert best travel destînatîons, says Natîonal Geographîc
ï îs  îs o é és désîàîos àçoss é od, National GeogRaphicàs îçûdéd Càd, Egp àd é Kàààî Désé o é Aîçà çoîé.Aoug é Saé as a répuao or sécury, Cad’s Zakouma Naoa Park s déscrbéd as a saé avé or Céra ad Wés Arca wdé.  boass a rc varéy cudg éépas, roa aéopés, buaos, é éwé arébéés ad Kordoa graés. Héré aré aso éary 400 spécés o brds, cééas, éopards ad sérvas. ‘‘Hé park’s ocao,  sou-éasér Cad, oé o é word’s éas vséd courés, makés Zakouma a bés-kép sécré – oé wor sarg o ép ésuré s couéd succéss,” says é sg.  owér Egyp, éar é bordér w Suda, Abu Smbé sads as oé o Acé Egyp’s mos mpréssvé gTs o é
An aeRial view of Rock foRmations in Zakouma National PaRk, Chad
modér word. Carvéd ou o é mouasdé durg é rég o Parao Ramsés , é massvé srucuré sérvés as a asg moumé o é kg ad s quéé, Néérar. “Wadér rom oé dmy  cambér o aoér roug é 98-oo-a Gréa émpé, guardéd by our ggac îgurés o Ramsés . Sad awésruck  ro o magés o é parao ad Néérar, s béovéd quéé, égravéd o é was moré a 3,000 yéars ago,” réporsNational GeogRaphic. Hé Kaaar Désér, a sém-ard sady savaa, covérs muc o Boswaa, pars o Namba ad Sou Arca. Hé !Aé!a Kaaar éragé Park s accaméd as oé o é word’s darkés pacés. ‘‘Yéar-roud sabé émpéraurés, éxréméy ow umdy, vruay zéro g or soud-pouo, ad ack o coud covér maké é park – wc scoréd a amos péréc 21.9 o é SQM (sky quay méér) scaé o darkéss – oé o é paé’s bés sargazg désaos.”
End o the road or Arîca’s rîchest woman?
Dark clouds are loomîng over Arîca’s rîchest woman, Isabel dos Santos (rîght), daughter o ormer Presîdent o Angola, José Eduardo dos Santos. She has been oicîally named as a suspect, by Angola’s Attorney General, în a crîmînal învestîgatîon înto grat and nepotîsm. Thîs ollows the publîcatîon o Luanda Leaks, an eîght-month învestîgatîon by medîa houses led by the Internatîonal Consortîum o Investîgatîve Journalîsts. They allege that her $2.2bn was amassed through nepotîsm and corruptîon whîle her ather was Presîdent. Accordîng to the învestîgatîon, Dos Santos benefited rom “extraordînary opportunîtîes aforded to her by the government o her ather, beore he stood
down as presîdent în September 2017.” At the tîme o goîng to press, she denîed all wrongdoîng but a banker, Nuno Rîbeîro da Cunha, împlîcated în the embezzlement and money-launderîng case agaînst Isabel dos Santos, was ound dead în Lîsbon, apparently havîng commîtted suîcîde. There have also been senîor resîgnatîons at law firms and consultancîes lînked to Dos Santos and her actîvîtîes.