L'Opinion du 31-07-2020

-

Français
8 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Informations

Published by
Published 31 July 2020
Language Français
Document size 1 MB
Report a problem
ER N° 1809 DATÉ DES 31 JUïET ET 1 AOÛT 2020 2,80 €
Pompili et Denormandie dans le piège de la betterave
Ce çômbà çôe e pûçeô ŝeà ôàeû. A peîe îŝàéŝ, Bà-bàà Pôm pîî e Jûîe Deôm àîe ôîve gée ûe çîŝe îéîe e à beeàve. U eŝ e çéîbîîé pôû à mîîŝe e à Tàŝîîô éçôôgîqûe, ŝôûpÇôée e jôûe eŝ àîe-vàôî. U eŝ e pàgm àîŝm e pôû e m î-îŝe e ’Agîçûûe, çeŝé éee ’éçôôgîe « û mîeûx, pàŝ û môîŝ »
vôûûe pà e çe e ’Eà. ïeîŝ e éôîçôîôeŝ àû ôm e à pôeçîô eŝ àbeîeŝ, eŝ àgî-çûeûŝ e à fîîèe ŝô àûjôû’ûî  é m û  î ŝ à ç e À û  e jàû  î ŝ ŝ e v îà e jàmàîŝ vûe. Deŝ eemeŝ e çûe îbe meàçe à pôûçîô àîôàe e ŝûçe, e bîôéàô, e ge Yôà-çôôîqûe. E àveç ee, empôîŝ, ûŝîeŝ e pàŝ e màçé À ’expô.
Sû ô ’Yŝéîe àûôû û gY-pôŝàe, ôû àŝ çee ààîe eûe bô e ôgmàîŝme À à àÇàîŝe. E pôîbà à pûvéîŝàîô e ’îŝeçî-çîe – çômpéeŝîbe – màîŝ àûŝŝî ’e-ôbàge e ŝemeçe, ŝàŝ jûŝîiçàîô, à ôî bîôîveŝîé à àgeeûŝeme expôŝé e ŝeçeû. Màgé eŝ mîŝeŝ e gàe, î à ôç àû àee à « çààŝ-ôpe » pôû qûe ’exéçûî ŝ’îeôge
– bîe à – ŝû ’éveûeeŝ meŝûeŝ éôgàôîeŝ ôû û ŝôûîe iàçîe… çôû-em îŝe çà, ŝàŝ îŝeçîçîe, eŝ ŝûàçeŝ çûîvéeŝ ŝeô À ’àveî ŝàçîiéeŝ. e pîège ŝe eeme. àûe e pôû-vôî pîve e ŝûç e eŝ àÇ àîŝ, à mîîŝe pôpôŝe e àxe eŝ împôà-îôŝ. Ceeŝ û Béŝî, çômme ŝî çee iŝçàîé pôûvàî ŝàûve û pà e ôe
A quoi ressembleront les immeubles après le coronavirus ?
5 Page
àgîçûûe – À qûôî bô éçàme eŝ eôçàîŝàîôŝ ! Ceeŝ ’Aemàge, eŝ PàYŝ-Bàŝ ôû e Begîqûe, pàYŝ pôû qûî à ŝôûveàîeé àîmeàîe e ŝe îmîe pàŝ À eŝ îçààîôŝ pûîŝqû’îŝ àp -pîqûe, eûx, eŝ éôgàîôŝ empô-àîeŝ pôû éàîqûe ’épîémîe. Sôûŝ eŝ beeàveŝ, ô çeçe e « mîeûx » e eôûà e pîe.Rémî Godeau @emîgôeàû t
Obnubilés par la recherche d’efficacité et la volonté de rendre concrète leur politique, Emmanuel Macron et le gouvernement s’appuient, pour illustrer les réformes entreprises, sur des objets 5G, masque, avion, vélo... La politique par les objets
Bricàbrac
e véô, à bôûeîe e pàŝîqûe, ’àvîô, e çôô-îge, e màŝqûe çîûgî-çà, e SUV, ’àee eàîŝ 5G…Tous ces objets, grands ou petits, sont le point de départ de débats politiques et sociétaux acharnés. L’Opinion raconte dix cas d’objectivation politique.
Matthîeu Deprîeck
S I A n dy Wa r h o L  e v à î  ô    î  à û -jôû’ûî û ŝûççeŝŝeû À à bôe e ŝôûpe Càm pbe ŝàîfîée e 1962, î àûàî ’embààŝ û çôîx. à gàeîe ’ôbjeŝ, ŝYm bôeŝ e ôe épôqûe e veçeûŝ e ébàŝ pôîîqûeŝ, eŝ peîe e véô, e bôûeîe e pàŝ - î q û e ,  ’àv î ô  ,  e ç ô  ô  -  î ge e   e màŝqûe çîûgîçà. Qûe eŝ ôbjeŝ ŝôîe e mîôî eŝ péôm èeŝ e ŝôçîéé e e évéà -eû eŝ bôûeveŝemeŝ pôîîqûeŝ ’eŝ pàŝ ôûveàû. DàŝMythoogies, e 1957, Rôà Bàeŝ àêe ŝô e-gà ŝû à Cîôë DS19 e éiî àîŝî çe qû’eŝ û ôbje : « Ue àŝômà-
îô e à vîe e màîèe. » Aîeûŝ àŝ ŝô ôûvàge ééeçe, î ôbŝeve qûe « çàqûe ôbje û môe peû pàŝŝe ’ûe exîŝeçe emée, mûee, À û éà ôà, ôûve À ’àppôpîàîô e à ŝôçîéé çà àûçûe ôî, àûee ôû ô, ’îeî e pàe eŝ çôŝeŝ. » ïàîmé, ’ôbje vî àû gé eŝ ŝôû-b e ŝàû ŝ  e à ŝô ç îé é . E  m ê m e  e à ém ôçàîe, ààYŝe ’îŝôîee Nààîe Sçôz e ’ûîveŝîé ’Amŝe-àm àŝ û àîçe îîûé « à émô-çàîe e ŝeŝ ôbjeŝ » pûbîé àŝLes Cahiers du Ce vipof. Ee àppee À çe ŝûje û exàî eDe a Démocratie en Amérique, éçî pà Aexîŝ e Tôçqûe-
vîe. Dàŝ eŝ àéeŝ 1830, e pîô -ŝôpe àÇàîŝ çôŝààî à vôôé e à pôpûàîô e pôŝŝée eŝ ôbjeŝ ô à vàeû épàŝŝe ŝeŝ eŝŝôûçeŝ. Pôû àŝŝôûvî çe beŝôî, e eŝàî pûŝ qû’À « àbîqûe e pûŝ gàe qûà-îé eŝ ôbjeŝ À peû pèŝ ŝembàbeŝ màîŝ ’ûe môîe vàeû ». Côçû-ŝîô e Tôçqûevîe : « à émôçàîe pôe eŝ àîŝàŝ À àîe èŝ àpîe -me beàûçôûp e çôŝeŝ împààîeŝ
e e çôŝômmàeû À ŝe çôee e ç e ŝ ç  ô ŝe ŝ. » S ô îxà  e -  îx à  ŝ p û ŝ à, HeY ô pôûîà À à çàe à pemîèe vôîûe e màŝŝe.
P u i s s a n c e . A p  è ŝ S e ç ô   e à Gûee môîàe, eŝ ôbjeŝ ô çôî-ûé À pôe eŝ gàŝ môûvemeŝ pôîîqûeŝ. ’îŝôîee Nààîe Sçôz ŝ’àêe ŝû eŝ îveŝîŝŝemeŝ çôŝe-îŝ pà ’Aemàge e ’Oûeŝ e àveû
KAK û eŝîg àŝ eŝ àéeŝ 1950 : ôà-îô pà e Bûeŝàg û Côŝeî û e-ŝîg ; iàçemeŝ pûbîçŝ, àveç ’àîe eŝ Eàŝ-Uîŝ, e ’ïŝîû e eŝîg ’Um ; expôŝîîô îeàîôàe ’à-çîeçûe À Beî. Aû eme e çee éçeîe, eŝ ôbjeŝ àûô àççômpà-gé à àîŝŝàçe e à RA e ŝô ôûve-ûe À ’Oççîe. E àûjôû’ûî, qûe vôî-ô À àveŝ eŝ ôbjeŝ pôîîqûeŝ l l l Pages 2 et 3
Renault, au fond du gouffre, veut s’inspirer de PSA pour remonter Copycat ŝûà e). e gôûpe éàî àgîîŝé pà e 15 000 empôîŝ (4 600 e àçe) e PSA, qûî và bîe e à gàgé e ’àge àû pûÔ qû’e vôûà gôŝŝî. eŝ pîŝeŝ À ŝeŝ ŝûçàpàçîéŝ, îŝŝûeŝ e à ôîe eŝ ’û pà ’éçôômîeŝ À 2 mîîàŝ. pemîe ŝemeŝe (595 mîîôŝ). Aû bô çôpîe pôû Reàû : çàpîàîŝe ŝû ŝà « N o u s to u c h on s e çe m ôm e  e gàeûŝ e Càôŝ Gôŝ. e çôç û E màîeà ? Reàû à ôûçé e e à àîîe e 2014, e çôŝûçeû à Cîô, ŝô peî SUV Càpû, ûméô û pôî bàŝ ’ûe çôûbe égàîve qûî çôôàvîûŝ, qûî à ŝôppé e eŝ veeŝ ô e và evôî emôe. Cômme ? éé eeŝŝé pà Càôŝ Tàvàeŝ, e çôî- e eû ŝegme, ŝû eŝ Dàçîà, eŝ Zôe, à ém àé î Y à pûŝîeûŝ àée ŝ. » môîàeŝ, ’e eŝ qûe pûŝ vîôe. eŝ « E ŝ’îŝpîà », ŝeô ûçà e Meô, e ŝîŝŝà bîe ŝeŝ gàmmeŝ e ŝeŝ môèeŝ qûî ô e Reàû e eàe eûôpée A peîe àîvé, e ôûveàû îeçeû veeŝ ô pôgé e 34%. Reàû ŝûbî, e ’éeçîqûe, e peî bôôm. « ’îŝpî-gééà e Reàû, ûçà e Meô, ôî àû pemîe ŝemeŝe 2020 à pûŝ ôûe àîô » PSA ŝeà--ee û çôpîe-çôe ? çôŝàe e mààŝme. Côôàvîûŝ… p e  e  e ŝô   îŝô îe : 7, 3 m îîà  ŝ Ee ŝ’îçàe, e ôû çàŝ, àŝ eûx Màîŝ pàŝ ŝeûeme. Sô çômmeàîe ’eûôŝ, împûàbeŝ pôû 4,8 mîîàŝ, eçûemeŝ ŝûççeŝŝîŝ… Ceûî e Gîeŝ eŝ ûe àççûŝàîô împîçîe eŝ àéeŝ À Nîŝŝà, ô Reàû éîe 43 %. U e Bôge, ’ex-pàô e à R&D e PSA, Eté 2020.Demandez nos séries ! Càôŝ Gôŝ. gôûe. Reàû à ’àîeûŝ ù eô- e jàvîe, e çeûî, àôçé meçeî, e : 3,20€ Reàû, qûî gàgàî bîe ŝà vîe çeŝ çe À ôûe pévîŝîô pôû ’àée 2020, Gîeŝ Vîà, e eŝîge-ŝà e Peûgeô, eîèeŝ àéeŝ (5,2 mîîàŝ e béé- eŝpéà û éveûe « ebô ». eŝ## Le jour où j’ai pris mon risque.Feuilleton : « Les vérités à éîgàîŝé à màqûe. qûî fîçeŝ e 2017, 3,5 mîîàŝ e 2018), à pôçàîŝ môîŝ ŝeô eîbeŝ, àveç àdu camp d’en face ».« Pee ŝô îŝqûe », ûeEmmanuelle Ducros BELGIQUE màqûé e pàŝ e 2019 (19 mîîôŝ e é- mîŝe e œûve û pà e ŝûppeŝŝîô évîe 2023. Apèŝ à pàémîe, à expeŝŝîô qû’Emmàûe Màçô @emmà_ûçôŝ t Cîe pôvôqûe û ŝéîŝme iàçîe. àFeçîôe. E vôûŝ, qûà àvez-Ue içîô e Beà Aàî. vôûŝ pîŝ vôe îŝqûe ? E Entreprises:«L’Etat En Corée du Sud, Un retrait partiel des #Ethique, et toc ?à Côvî-19# L’impératrice malgré elle.2,80Sîx peŝôàîéŝ àçôe ààî bôûge ’éîqûe àŝ eŝ F:estdansunrôle le Président veuteepîŝeŝ. Aûô-eeŝ eŝ môYeŝ çàçeîèe àemàe Ageàsoldats américains d’accompagnement» séduire Kim Jongun en Allemagne e eûŝ àmbîîôŝ ’egàgeme Meke, ’ûe eŝ emmeŝ eŝ pûŝ ŝôçîà ?Episode 5 : « L’éthiqueîlûeeŝ û môe.Episode 6, - 731 -« Meŝ pôpôŝîîôŝ ŝeô mîŝeŝ e çe e ’Eà ŝû-çôée àMatt Qvortrup : Celle quimanagériale est moralisatrice, e épà ’ûe pàîe e ’àmée e œûve àpîeme », pôme pîŝ ŝôî e çôîŝî À eŝ pôŝeŝmanquera à l’Europeliberticide et coercitive » Pages 6 à 8àméîçàîe ’àFeçe pàŝ à çàûŝe Aàî Gîŝe, mîîŝe éégûé çéŝ eŝ ômmeŝ pôçeŝ ’àŝŝîŝàçe mûûee pévûe M 00118 3’:HIKKLB=]UW]U[:?k@h@n@b@a"; àûx PMEPage 4û NôPage 4pà e àîé e ’OTANPage 4