#caspase

10 Books
Cell Biology E-Book - Schwartz, Jennifer Lippincott, William C. Earnshaw, Thomas D. Pollard
Cell Biology E-Book
Schwartz, Jennifer Lippincott, William C. Earnshaw, Thomas D. Pollard
1526 Pages
Dubois
1515 Pages
Hematology E-Book - John Anastasi, Leslie E. Silberstein
Hematology E-Book
John Anastasi, Leslie E. Silberstein
4888 Pages
Canine distemper virus induces apoptosis in cervical tumor derived cell lines - Del, Martins,, Milsted, Amy, Souza-Fagundes,, Braz,, Hissa, Barbara, Andrade,, Alves, Fabiana, Rajão,, Leite,, Vasconcelos,
Canine distemper virus induces apoptosis in cervical tumor derived cell lines
Del, Martins,, Milsted, Amy, Souza-Fagundes,, Braz,, Hissa, Barbara, Andrade,, Alves, Fabiana, Rajão,, Leite,, Vasconcelos,
7 Pages
Inhibition of TNFalpha in vivo prevents hyperoxia-mediated activation of caspase 3 in type II cells - Guthmann, Florian, Wissel, Heide, Schachtrup, Christian, Tölle, Angelika, Rüdiger, Mario, Spener, Friedrich, Rüstow,, Rüstow, Bernd
Inhibition of TNFalpha in vivo prevents hyperoxia-mediated activation of caspase 3 in type II cells
Guthmann, Florian, Wissel, Heide, Schachtrup, Christian, Tölle, Angelika, Rüdiger, Mario, Spener, Friedrich, Rüstow,, Rüstow, Bernd
16 Pages
Inhibition of Jak-STAT3 pathway enhances bufalin-induced apoptosis in colon cancer SW620 cells - Zhu, Zhitu, Li, Enze, Liu, Yangyang, Gao, Yu, Sun, Hongzhi, Ma, Guangyou, Wang, Zhenghua, Liu, Xiaomei, Wang, Qingjun, Qu, Xiujuan, Liu, Yunpeng, Yu, Yunlong
Inhibition of Jak-STAT3 pathway enhances bufalin-induced apoptosis in colon cancer SW620 cells
Zhu, Zhitu, Li, Enze, Liu, Yangyang, Gao, Yu, Sun, Hongzhi, Ma, Guangyou, Wang, Zhenghua, Liu, Xiaomei, Wang, Qingjun, Qu, Xiujuan, Liu, Yunpeng, Yu, Yunlong
8 Pages
Phosphatidylcholine induces apoptosis of 3T3-L1 adipocytes - Li, Hailan, Lee, Jong-Hyuk, Kim,, Yun, Hye-Young, Baek,, Kwon,, Yoon, Yoosik, Jeong,, Kim, Dong-Seok
Phosphatidylcholine induces apoptosis of 3T3-L1 adipocytes
Li, Hailan, Lee, Jong-Hyuk, Kim,, Yun, Hye-Young, Baek,, Kwon,, Yoon, Yoosik, Jeong,, Kim, Dong-Seok
7 Pages
Human herpesvirus 6A induces apoptosis of primary human fetal astrocytes via both caspase-dependent and -independent pathways - Gu, Bin, Zhang, Guo-Feng, Li, Ling-Yun, Zhou, Feng, Feng, Dong-Ju, Ding, Chuan-Lin, Chi, Jing, Zhang, Chun, Guo, Dan-Dan, Wang, Jing-Feng, Zhou, Hong, Yao, Kun, Hu, Wei-Xing
Human herpesvirus 6A induces apoptosis of primary human fetal astrocytes via both caspase-dependent and -independent pathways
Gu, Bin, Zhang, Guo-Feng, Li, Ling-Yun, Zhou, Feng, Feng, Dong-Ju, Ding, Chuan-Lin, Chi, Jing, Zhang, Chun, Guo, Dan-Dan, Wang, Jing-Feng, Zhou, Hong, Yao, Kun, Hu, Wei-Xing
10 Pages
expand_more