#ultraviolet

2 Books
Cisplatin and ultra-violet-C synergistically down-regulate receptor tyrosine kinases in human colorectal cancer cells - Kawaguchi, Junji, Adachi, Seiji, Yasuda, Ichiro, Yamauchi, Takahiro, Nakashima, Masanori, Ohno, Tomohiko, Shimizu, Masahito, Yoshioka, Takashi, Itani, Masahiko, Kozawa, Osamu, Moriwaki, Hisataka
Cisplatin and ultra-violet-C synergistically down-regulate receptor tyrosine kinases in human colorectal cancer cells
Kawaguchi, Junji, Adachi, Seiji, Yasuda, Ichiro, Yamauchi, Takahiro, Nakashima, Masanori, Ohno, Tomohiko, Shimizu, Masahito, Yoshioka, Takashi, Itani, Masahiko, Kozawa, Osamu, Moriwaki, Hisataka
11 Pages
expand_more